Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 av 21. mai 2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den europeiske union

Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union

Siste nytt

Forrolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.7.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Det overordnede mål med projektet er at revidere ENS 95, således at nationalregnskaberne i Den Europæiske Union bringes i overensstemmelse med de nye økonomiske vilkår, de fremskridt, der er sket inden for det metodologiske udviklingsarbejde, og brugernes behov. Det er derfor meget vigtigt, at Europa-Parlamentet og Rådet vedtager en forordning om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union i 2010 (ENS 2010).

Den reviderede udgave af ENS skal udgøre en passende metodologisk referenceramme for udarbejdelse af de nationalregnskabsdata af høj kvalitet, som er nødvendige for gennemførelsen af vigtige EU-politikker. Revisionen vil også give lejlighed til at forbedre ENS 95-standarderne yderligere og i højere grad indrette dem efter deres forskellige anvendelsesformål i EU. ENS er et vigtigt værktøj på EU-plan, som anvendes i væsentlige administrative sammenhænge (f.eks. egne indtægter, proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud og strukturfondene) samt til analyse af koordineringen af og konvergensen mellem medlemsstaternes økonomiske politikker.

ENS giver EU's institutioner, regeringer og økonomiske og sociale aktører en række harmoniserede og pålidelige statistikker, på grundlag af hvilke de kan træffe deres beslutninger med henblik på at opfylde målene i traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i særdeleshed målene for Den Økonomiske og Monetære Union.

Revisionen af ENS følger i kølvandet på revisionen af det internationale nationalregnskabssystem (SNA 93). Den nye udgave af SNA (SNA 2008) blev offentliggjort i 2009 af de fem internationale organisationer, der har været med til at udarbejde den nye håndbog (IMF, OECD, FN's statistiske kontor, Verdensbanken og Eurostat).

ENS er i store træk konsistent med SNA for så vidt angår definitioner, regnskabsregler og klassifikationer. Der er dog visse forskelle, særlig i opstillingsformen, som i højere grad er tilpasset dens anvendelsesformål i EU. Til disse specifikke formål kræves der nemlig mere nøjagtige definitioner, klassifikationer og regnskabsregler. ENS er til forskel fra SNA baseret på en forordning, der indeholder bindende regler til sikring af sammenlignelighed på EU-plan samt et obligatorisk indberetningsprogram.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 53, 31.8.2017, p. 1-727
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0549
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro