Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): gjennomføringsbestemmelser om ikke-finansielle kvartalsregnskaper for offentlig forvaltning

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2002 av 10. juni 2002 om ikke-finansielle kvartalsregnskaper for offentlig forvaltning

Regulation (EC) No 1221/2002 of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on quarterly non-financial accounts for general government

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, norsk utgave)

1) Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet​ ENS 95) inneholder referanserammen for de felles standarder, definisjoner, klassifikasjoner og regnskapsregler som skal anvendes ved utarbeidingen av medlemsstatenes regnskaper til bruk i forbindelse med Fellesskapets statistikkbehov, slik at det blir mulig å oppnå sammenlignbare resultater medlemsstatene imellom.

2) I Den monetære komités rapport om statistikkrav, som ble godkjent av Økofin-rådet 18. januar 1999, understrekes det at effektiv overvåking og samordning av den økonomiske politikken er av største betydning for at Den økonomiske og monetære union og det felles marked skal virke tilfredsstillende, og at dette krever et omfattende system for statistiske opplysninger som kan gi de politiske beslutningstakerne de opplysninger de trenger som grunnlag for sine beslutninger. I rapporten ble det også lagt vekt på at korttidsstatistikk over medlemsstatenes offentlige finanser burde prioriteres, særlig de medlemsstater som deltar i Den økonomiske og monetære union, og at formålet var gradvis å utarbeide forenklede ikke-finansielle kvartalsregnskaper for den offentlige forvaltning.

3) Det er hensiktsmessig å definere forenklede ikke-finansielle kvartalsregnskaper for den offentlige forvaltning med henvisning til listen over ENS 95-kategorier for utgifter og inntekter i offentlig forvaltning som er omhandlet i kommisjonsforordning (EF) nr. 1500/2000 av 10. juli 2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med omsyn til utgifter og inntekter i offentleg forvalting.​

4) Innenfor rammen av denne gradvise tilnærmingen ble kategoriene skatter, faktiske trygde- og pensjonspremier og stønader utenom sosiale naturaloverføringer prioritert, ettersom disse kategoriene utgjør pålitelige indikatorer på tendenser innenfor offentlige finanser, og vanligvis er tilgjengelige til rett tid (første trinn).

5) Den kvartalsvise oversendingen av dette første settet med kategorier fra juni 2000 fra alle medlemsstater er omhandlet i kommisjonsforordning (EF) nr. 264/2000 av 3. februar 2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med omsyn til korttidsstatistikkar over offentlege finansar.​

6) Første trinn bør utfylles med enda et sett kategorier for å få en fullstendig liste over de kategorier som utgjør utgifter og inntekter i offentlig forvaltning.

7) Det bør foretas en vurdering av påliteligheten til de kvartalsvise dataene som framlegges i henhold til denne forordning, i forhold til årlige data. Det bør derfor utarbeides en rapport om de kvartalsvise dataenes kvalitet innen utgangen av 2005.

8) I artikkel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 2223/96 er det fastsatt under hvilke omstendigheter Kommisjonen kan vedta endringer i metodikken i ENS 95 for å avklare og forbedre innholdet . Utarbeiding av ikke-finansielle kvartalsregnskaper for offentlig forvaltning vil kreve ytterligere ressurser i medlemsstatene. Oversending av disse opplysningene til Kommisjonen kan derfor ikke behandles i et kommisjonsvedtak.

9) Komiteen for statistikkprogrammet (SPC), nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom,​ og Komiteen for penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk, nedsatt ved rådsbeslutning 91/115/EØF,​ er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 3 i nevnte beslutninger

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.06.2002
Anvendelsesdato i EU
29.07.2002

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2003
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002R1221
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro