Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): gjennomføringsbestemmelser om offentlig forvaltnings kvartalsvise finansregnskaper (2004)