Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2304 av 19. desember 2016 om formen, strukturen, periodisiteten og vurderingsindikatorene til kvalitetsrapportene om dataene som oversendes i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2304 of 19 December 2016 on the modalities, structure, periodicity and assessment indicators of the quality reports on data transmitted pursuant to Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2017)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem inneholder bestemmelser om nasjonalregnskap og den tilhørende tabellpakken som utgjør SSBs internasjonale rapportering på nasjonalregnskapsfeltet (ESA 2010).

I følge forordning (EU) nr. 549/2013, skal SSB levere en rapport til Kommisjonen om kvaliteten på de oversendte dataene om nasjonalregnskap. Gjennomføringsforordningen (forordning (EU) nr. 2016/2304) iverksetter struktur, hyppighet og vurderingsindikatorer for denne kvalitetsrapporteringen.

Kvalitetsrapporten skal dekke data sendt til Eurostat, som er i samsvar med ESA 2010-programmet, definert i vedlegg B til forordning (EU) 549/2013. Fra og med 2017 og fremover skal SSB levere en kvalitetsrapport til Kommisjonen hvert år, som dekker data som ble oversendt Eurostat året før. Struktur på rapporten og indikatorer som skal brukes for å vurdere kvaliteten på de oversendte dataene, er oppgitt i vedlegget til denne forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen samsvarer med synet til komiteen til det europeiske statistiske system (ESSC). Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Som angitt i vedlegg XXI til EØS-avtalen, er Norge ikke bundet av den regionale inndelingen i forordning (EU) 549/2013 og er også unntatt fra å levere data om «Europeiske regnskap», som gitt i kapittel 19 i vedlegg A til denne forordningen. Kvalitetsrapporten som skal leveres til kommisjonen tilpasses i samsvar med disse unntakene.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De administrative og økonomiske konsekvensene er begrenset og dekkes innenfor SSBs alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.12.2016
Anvendelsesdato i EU
09.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2304
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro