Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 263/2011 av 17. mars 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) med omsyn til iverksetjing av ei fullstendig datainnsamling for ESSPROS-modulen om netto ytingar knytte til sosial tryggleik

Commission Regulation (EU) No 263/2011 of 17 March 2011 implementing Regulation (EC) No 458/2007 of the European Parliament and of the Council on the European system of integrated social protection statistics (ESSPROS) as regards the launch of full data collection for the ESSPROS module on net social protection benefits

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 458/2007 er der etableret et metodologisk grundlag, som skal anvendes til udarbejdelse af sammenlignelige statistikker til fordel for Den Europæiske Union, og der er fastsat tidsfrister for indberetningen og formidlingen af statistiske data udarbejdet i overensstemmelse med det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (i det følgende benævnt »ESSPROS«).

(2) I medfør af artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 458/2007 er der i alle medlemsstater blevet gennemført en pilotdataindsamling for 2005 med henblik på indførelse af et modul om netto sociale ydelser.

(3) Da det af sammenfatningen af de nationale pilotdataindsamlinger fremgår, at resultaterne af et meget stort flertal af pilotundersøgelserne er positive, bør der vedtages gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at iværksætte en komplet dataindsamling for modulet om netto sociale ydelser.

(4) Oplysningerne til modulet om netto sociale ydelser i snæver forstand bør indsamles på grundlag af samme population af modtagere som den, der udgør modtagerne af sociale bruttoydelser, som der indsamles oplysninger om i basissystemet i ESSPROS.

(5) I henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 458/2007 bør der i forbindelse med modulet om netto sociale ydelser vedtages gennemførelsesforanstaltninger vedrørende det første år, der indsamles komplette data for, og foranstaltninger vedrørende den detaljerede klassificering af de omfattede data, de definitioner, der skal anvendes, samt reglerne for formidling.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.03.2011
Anvendelsesdato i EU
06.04.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 7, 4.2.2016, p. 286-290
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.07.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0263
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro