Diagnostisering av storfebrucellose

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/984/EF av 10. desember 2008 som endrer vedlegg C i Rådsdirektiv 64/432/EØF og vedtak 2004/226/EF med hensyn til diagnostiske tester for bovin brucellose

Commission Decision 2008/984/EC of 10 December 2008 amending Annex C to Council Directive 64/432/EEC and Decision 2004/226/EC as regards diagnostic tests for bovine brucellosis, as corrected by OJ L 10, 15.1.2009, p. 35.

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.1.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder diagnostiske tester for storfebrucellose. Hensikten er å få regelverket for brucellosetesting i samsvar med den seneste diagnostiske manualen fra OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon). En ny test, FBA-test (fluorescence polarisation assay (FPA) test), som er anerkjent av OIE inkluderes derfor.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift av 25. mars 2002 nr 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe (handelsforskriften for storfe). Utkast til endringsforskrift vil bli sendt på høring. Rettsakten vil ikke medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser. Veterinærinstituttet forholder seg allerede til de diagnostiske tester mhp brucellose som anbefales av OIE.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Kommisjonen ønsket samtidig å fjerne en test som European Food Safety Authority (EFSA) og OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon) mener ikke er sensitiv nok for handel. Dette gjelder serumagglutinasjonstesten (SAT). Kommisjonen hadde et ønske om å handle i samsvar med EFSA's råd når det gjelder hvilke tester som bør brukes. Det viste seg imidlertid at flere medlemsland fortsatt bruker testen, og de ønsket å forsette med det pga økonomiske hensyn. SAT-testen ble derfor ikke fjernet fra regelverket.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Prosessen i Norge: Veterinærinstituttet (VI) har vært konsultert i forbindelse med diskusjonen i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen (SCFCAH), seksjon dyrehelse og dyrevelferd. VI har ikke hatt innvendinger til de foreslåtte endringene. Utkast til endring av handelsforskriften for storfe har vært på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.12.2008
Anvendelsesdato i EU
20.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 89-96
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
30.01.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0984
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro