Diagnostiske tester for smittsom storfeleukose

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2009/976/EU av 15. desember 2009 som endrer vedlegg D i Rådsdirektiv 64/432/EØF hva gjelder diagnostiske tester for smittsom storfeleukose

Commission Decision 2009/976/EU of 15 December 2009 amending Annex D to Council Directive 64/432/EEC as regards diagnostic tests for enzootic bovine leukosis

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder diagnostiske tester for smittsom storfeleukose (EBL - enzootisk bovin leukose). Testing for EBL skal gjennomføres enten ved immundiffusjonsprøve på agar, eller ved enzymmerket antistoffprøve (ELISA). Antigenene som benyttes ved disse testene skal standardiseres etter et standardserum. Det har hittil vært brukt E1-serum som standard serum i forbindelse med immundiffusjonsprøven, og E4 serum som standard ved ELISA-prøven. Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet har levert både E1 og E4, men Danmark har nå opplyst at de ikke lenger kan oppfylle sine forpliktelser med forsyning av standardserum. Det er imidlertid utviklet et nytt standardserum, E05, av OIE's referanselaboratorium for EBL i Tyskland, Friedrich-Loeffler-Institute, i samarbeid med laboratorier i UK og Polen. Dette serum er nå tilgjengelig fra Friedrich-Loeffler- Institute, og er inkludert som et akkreditert standardserum i OIE's (Verdens dyrehelseorganisasjon) diagnostiske manual (6 utgave, 2008). Rettsakten endrer direktiv 64/432/EØF (handelsdirektivet for storfe og svin), vedlegg D, kapittel II, slik at E1- og E4-serum blir erstattet med E05-serum som standardserum.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe (handelsforskriften for storfe), i vedlegg H, kapittel III, om laboratorietester. Utkast til endringsforskrift vil bli sendt på høring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Veterinærinstituttet kjøper test-kit fra Svanova, Sverige. Svanova er en isosertifisert svensk firma som tilbyr en rekke produkter til diagnostisk bruk i forbindelse med smittsomme sjukdommer hos dyr. Regelverksendringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Prosessen i Norge: Veterinærinstituttet (VI) har vært konsultert. VI har ikke innvendinger til de foreslåtte endringene. Utkast til endring av handelsforskriften for storfe vil bli sendt på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2009
Anvendelsesdato i EU
07.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 214-219
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.12.2010
Anvendes fra i Norge
08.12.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0976
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro