Digitalisering og online-tilgjengelighet til kulturelt materiale og digital bevaring

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2006/585/EF av 24. august 2006 om digitalisering av og direktekoplet tilgang til kulturelt materiale samt digital bevaring

Commission Recommendation 2006/585/EC of 24 August 2006 on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Kultur- og kirkedepartementets bakgrunnsnotat - januar 2008

Sammendrag av innhold
Samarbeidet med EU innen den kulturelle sektoren er hjemlet i EØS-avtalens protokoll 31, som åpner for EØS/EFTA-statenes deltakelse i EUs programmer på kulturell sektor. Kommisjonens rekommandasjon 2006/585/EF av 24. august 2006 om digitalisering og online-tilgjengelighet til kulturelt materiale og digital bevaring omhandler en anbefaling til medlemslandene om å digitalisere kulturelt materiale og gjøre det tilgjengelig på internett.

Rekommandasjonen tar sikte på å samle kulturelt materiale for digitalisering og koordinere informasjonen på europeisk nivå. Den legger også frem ideen om å arbeide for et europeisk digitalt bibliotek, som er tenkt lagt opp som en portal hvor landenes digitaliserte materiale blir tilgjengeliggjort. Et annet viktig mål er digital bevaring av kulturarven, som først og fremst skal oppnås gjennom nasjonale strategier.

Merknader
Rekommandasjonen er ikke bindende, og derfor er det ingen forpliktelse for EØS/EFTA-landene å integrere den i avtalen. Det er imidlertid kulturpolitiske og kulturfaglige grunner som taler for at rekommandasjonen innlemmes i EØS-avtalen. Rekommandasjonen er i tråd med norsk politikk. På kulturområdet er Norge langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny digitaliseringsteknologi for å tilgjengeliggjøre arkivmateriale. Anbefalingene i rekommandasjonen harmonerer godt med norsk praksis og norsk politikk på området og tar også opp i seg nyere satsingsområder der Norge ligger langt fremme. Rekommandasjonen vil følgelig ikke innebære nye forpliktelser for Norge ved innlemmelse i EØS-avtalen.

Det viktigste argumentet for innlemmelse av rekommandasjonen er forslaget om å samle kulturelt materiale for digitalisering og koordinere informasjonen på europeisk nivå samt ideen om å arbeide for et europeisk digitalt bibliotek. Gjennom samarbeidet i EU antas at utveksling av erfaringer vil bidra til bedre koordinering av metoder på disse feltene også m.h.t. bevaring av digitalt materiale selv om dette primært er de enkelte nasjoners ansvar.

Det er viktig at Norge kan delta i forventet kommende samarbeid i EU som følge av rekommandasjonen for derved lettere å kunne påvirke metodevalg som vil være viktige for det fremtidige internasjonale samarbeidet på feltet. Dette taler for innlemmelse av rekommandasjonen i EØS-avtalen. Da det er viktig å sikre at Norge kan delta i forventet videre samarbeid i EU som følge av rekommandasjonen, foreslås imidlertid rekommandasjonen innlemmet i EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Rekommandasjonen har vært sendt til Riksarkivet og Nasjonalbiblioteket for uttalelse. Begge institusjoner er langt fremme når det gjelder arbeid med digitalisering på sine felt. Ingen av institusjonene hadde merknader til en innlemmelse av rekommandasjonen i EØS-avtalen.
Kultur- og kirkedepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.08.2006
Anvendelsesdato i EU
20.09.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 579-581
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kultur- og likestillingsdepartementet
Anvendes fra i Norge
02.02.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006H0585
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro