Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/14/EU av 21. mai 2013 om endring av direktiv 2003/41/EF om virksomhet i og tilsyn med yrkesbaserte pensjonskasser, direktiv 2009/65/EF om samordning av lover, forordninger og administrative bestemmelser om institutter for kollektiv investering i verdipapirer (UCITS) og av direktiv 2011/61/EU om forvaltere av alternative finansieringsforetak med hensyn til overdreven tillit til eksterne kredittvurdering

Directive 2013/14/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 amending Directive 2003/41/EC on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision, Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and Directive 2011/61/EU on alternative investment funds managers in respect of over-reliance on credit ratings

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.12.2017)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2013/14/EU endrer direktiv 2003/41/EF (pensjonskassedirektivet), direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) og direktiv 2011/61/EU ("Alternative Investment Fund Managers directive" / AIFM-direktivet).

Formålet med direktivet er å redusere risikoen for at tjenestepensjonsforetak, forvaltere av UCITS-fond og forvaltere av alternative investeringsfond i for stor grad vektlegger eksterne kredittvurderinger når de foretar investeringsbeslutninger, fremfor å foreta egne vurderinger av kredittrisikoen.

Ifølge direktivet skal forvaltningsselskaper for verdipapirfond i sine systemer for risikostyring ikke utelukkende eller mekanisk vektlegge eksterne kredittvurderinger utført av kredittvurderingsbyråer når de foretar verdivurderinger av et verdipapirfonds eiendeler. Tilsvarende skal gjelde for forvaltere av alternative investeringsfond. Videre skal vedkommende myndighet i forbindelse med tilsynet med tjenestepensjonsforetaks kredittvurderingsprosesser, vurdere bruken av henvisninger til kredittvurderinger foretatt av kredittvurderingsbyråer i investeringsstrategien, og eventuelt tilskynde til at virkningen av slike henvisninger avdempes for å redusere risikoen for en utelukkende eller mekanisk avhengighet av slike kredittvurderinger.

Direktivet medfører ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet forventes ikke å få nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har i brev 3. november 2014 vurdert at direktivet ikke krever lov- eller forskriftsendringer, og at norsk rett allerede er i samsvar med kravene i direktivet.

Vurdering
Finansdepartementet ba i brev 18. august 2014 Finanstilsynet om å foreslå eventuelle lov- og forskriftsendringer for å gjennomføre forventede EØS-regler som tilsvarer direktivet i norsk rett.

Finanstilsynet vurderte i brev 3. november 2014 til departementet at direktivet ikke krever lov- eller forskriftsendringer.

Direktivet medfører ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.

Status
Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt. Finanstilsynets og Finansdepartementets vurdering er at direktivet ikke medfører behov for regelendringer i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.11.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.05.2013
Gjennomføringsfrist i EU
21.12.2014
Anvendelsesdato i EU
21.12.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0014
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro