Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser om hyppigheten av medisinske undersøkelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/783 av 12. juni 2020 om endring av beslutning 2012/757/EU med hensyn til tiltak for å tilpasse hyppigheten av regelmessige legeundersøkelser av jernbanepersonale som utfører sikkerhetskritiske oppgaver, unntatt lokomotivførere, på grunn av covid-19-pandemien

Commission Implementing Decision (EU) 2020/783 of 12 June 2020 amending Decision 2012/757/EU as regards measures to adapt the frequency of periodic medical examination of railway staff undertaking safety-critical tasks other than train drivers due to the COVID-19 pandemic

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.4.2021)

Sammendrag av innhold
På grunn av tiltak som følge av COVID-19-pandemien, har flere av EUs medlemsland opplevd vanskeligheter med å få fornyet visse sertifikater eller lisenser for personell som utfører sikkerhetskritiske oppgaver, og som ikke er lokomotivførere. COVID-19-tiltakene har medført at det ikke har vært mulig å foreta periodiske helseundersøkelser for slikt personell etter intervallene som følger av kommisjonsbeslutning 2012/757/EU punkt 4.7.2.2.1. Punkt 4.7.2.2.1 i kommisjonsbeslutning 2012/757/EU blir derfor endret gjennom denne beslutningen.

Endringen innebærer at det blir gitt en utsatt frist på seks måneder for å gjennomføre periodiske helseundersøkelser. Dette gjelder for alle periodiske helseundersøkelser som skulle ha vært gjennomført mellom 1. mars og 31. august 2020. Endringen berører ikke gjennomføringen av hyppigere helseundersøkelser dersom helsetilstanden til den ansatte krever det, med mindre medlemslandet bestemmer noe annet. Endringen berører heller ikke gjennomføring av helseundersøkelser i henhold til punkt 4.7.2.2.3 (supplerende helseundersøkelser og/eller psykologiske undersøkelser) i kommisjonsbeslutning 2012/757/EU.

Norsk lovgivning på området
Forskrift nr. 564 av 19. juni 2012 om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forskrift nr. 564 av 19. juni 2012 om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet endres ved at forordningen legges til som et nytt vedlegg.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsbeslutningen medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen har ikke vært på høring

Vurdering
Statens jernbanetilsyn anser at beslutningen skaper en mer fleksibel løsning for de krav som finnes for periodiske helseundersøkelser for jernbanepersonell i lys av Covid-19, som ikke går på bekostning av sikkerhet eller helsen til jernbanepersonell. Tilsynet finner at beslutningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 12. juni 2020.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel 24. september 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
12.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.03.2021
Anvendes fra i Norge
26.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D0783
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro