Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/773 av 16. mai 2019 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem, og om oppheving av beslutning 2012/757/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/773 of 16 May 2019 on the technical specification for interoperability relating to the operation and traffic management subsystem of the rail system within the European Union and repealing Decision 2012/757/EU

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2019)

Sammendrag av innhold
Dette er en revisjon av eksisterende TSI OPE (teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet Drift og trafikkstyring i jernbanesystemet i Den Europeiske Union). Den omfatter rettelser, oppdatering av henvisninger og endring av struktur ved endring av tekst og flytting av bestemmelser. Dette gir en bedre struktur og klargjør bestemmelsene. Det er viktig å merke seg at det i Tillegg I (List of areas for which national rules may continue to apply according to Article 8 of Directive (EU) 2016/798) åpnes for å videreføre nasjonale regler på enkelte områder .

Kort oppsummert:

• Den nye TSI OPE skal anvendes fra 16. juni 2021 (dog med delvis innfasing fra 16. juni 2019 for punktene 4.2.2.1.3.2 (Freight trains) og 4.4 (Operating rules)). Punkt 4.2.2.5 (Route compatibility and train composition) og Tillegg D1 (Parameters for the vehicle and train compatibility over the route intended for operation) skal anvendes alternativt fra 16. juni 2019 eller 16. juni 2020, avhengig av om medlemsstatene har meddelt forlengelse av overgangsperioden etter samvirkingsevnedirektivet (Direktiv (EU) 2016/797) med ett år eller ikke.

• Tilleggene A (ERTMS/ETCS operational rules) og C (Safety related communications methodology) skal senest anvendes fra 16. juni 2024.

• Tillegg A endret slik at de samsvarer med øvrig teknisk dokumentasjon. Bestemmelser som også gjelder på strekninger som ikke har ERTMS er flyttet til tillegg B om felles driftsbestemmelser, og tillegg C om kommunikasjonsmetodikk.

• Tillegg B (Common operational principles and rules) er utvidet med grunnleggende felles operative prinsipper samt enkelte nye bestemmelser. Disse bestemmelsene fører ikke til endringer i Norge, da slike forhold er regulert her fra før. Det er lempet på enkelte bestemmelser, som krav til reserve kommunikasjonsutstyr i toget og betingelser for å kjøre videre.

• Tillegg C (Safety related communications methodology) er omstrukturert og forbedret og europeiske instruksjoner er tatt inn fra tillegg A.

• Tillegg D (Route compatibility and Route Book) er foreslått endret der tillegg D1 (Parameters for the vehicle and train compatibility over the route intended for operation) har henvisninger til jernbaneinfrastrukturregisteret (RINF).

• Tillegg I (List of areas for which national rules may continue to apply according to Article 8 of Directive (EU) 2016/798) er oppdatert med åpne punkter, og i tillegg er det fastsatt områder hvor det tillates nasjonale bestemmelser. Dette betyr at det åpnes for å ha nasjonale krav når det gjelder:

- Skifting
- Bestemmelser for signalering
- Tillatt hastighet i avvikssituasjoner
- Kjøring med forsiktighet
- Lokale driftsbestemmelser (begrenset til krav som ikke er dekket av OPE)
- Kjøring i forbindelse med arbeid
- Sikker drift at testtog
- Synlighet på tog, frontlys og baklys (eksisterende kjøretøy)
- Håndtering av nødsituasjon (gjelder forhold/rolle til lokale/nasjonale myndigheter og nødetater)
- Sikkerhetsrelatert kommunikasjonsterminologi (Tillegg C) (nasjonale instruksjoner for drift)

• Tillegg J (Glossary) er utvidet med flere definisjoner, f.eks. "evakuering" - som innebærer å forlate toget under kontrollerte former under overvåking av ombordpersonell.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen innebærer endring/erstatning av eksisterende TSI OPE innført ved Kommisjonsbeslutning 2012/757/EU og endret ved Kommisjonsbeslutning 2013/710/EU og Kommisjonsforordning (EU) 2015/995. TSI OPE er innlemmet i EØS-avtalen, Vedlegg XIII, punkt 37dl.

Denne nye TSI OPE åpner for nasjonale bestemmelser på visse områder, se ovenfor og Tillegg I (List of areas for which national rules may continue to apply according to Article 8 of Directive (EU) 2016/798). Da det er åpnet for nasjonale bestemmelser, vil det bli vurdert om det er behov for dette i Norge. Disse bestemmelsene vil i så fall bli gjenstand for en egen høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
• Endringene vil utgjøre mindre administrative kostnader som er innenfor hva som må påregnes i regelverksutvikling for medlemsstatene og jernbanevirksomhetene.

Etterlevelse av forordningen kan dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Vurdering
Revisjonen av TSI OPE har vært under forberedelse lenge og er godt kjent i bransjen.

Status
TSI OPE ble vedtatt i RISC-komiteen 11. april 2019, vedtatt og publisert av Kommisjonen 16./27. mai 2019.

Rettsakten har vært vurdert under skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for transport der berørte departementer er representert. Spesialutvalget konkluderte rettsakten EØS-relevant og akseptabel 6. desember 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2019
Anvendelsesdato i EU
16.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2022
Anvendes fra i Norge
01.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0773
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro