DVB-H europeisk standard for mobile TV-sendinger

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/286/EF av 17. mars 2008 om endring av vedtak 2007/176/EF vedrørende liste over standarder og/eller spesifikasjoner for elektroniske kommunikasjonsnettverk, tjenester og tilhørende fasiliteter og tjenester

Commission Decision 2008/286/EC of 17 March 2008 amending Decision 2007/176/EC as regards the List of standards and/or specifications for electronic communications networks, services and associated facilities and services

Siste nytt

EØS-komitevedtak 7.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2012)

Sammendrag av innhold
Beslutningen endrer beslutning 2007/176/EF vedrørende etablering av en liste over standarder og/eller spesifikasjoner for elektroniske kommunikasjonsnettverk, tjenester og tilhørende fasiliteter. Endringen består kun i at en ny standard for digital kringkasting til mobile terminaler ("Digital Video Broacasting Handheld - DVB-H") ETSI EN 302 304 inkluderes i listen. ETSI EN 302 304 spesifiserer transmisjonssystemer som bruker ETSI-standarden for digital videokringkastning (DVB) til å overføre multimediatjenester over digitale bakkenett til håndholdt brukerutstyr på en effektiv måte. Standarden gjøres ikke obligatorisk, men er anbefalt og retningsgivende på linje med de andre standardene som listen inneholder.

Hensikten med listen er å oppfordre til bruk av harmoniserte standarder for å sikre samvirke av nett og tjenester, samt øke valgfriheten for brukere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Listen inneholder primært standarder og/eller spesifikasjoner knyttet til grensesnitt for samtrafikk mellom, eller tilgang til, elektroniske kommunikasjonsnett og tjenester. Det er lagt vekt på at de aktuelle standardene er relevante for dagens marked og har potensiale for fremtidig utvikling og bruk. Uferdige standarder og eldre etablerte standarder er ikke inkludert. Det samme gjelder standarder hvor det antas at markedet selv vil ivareta interoperabilitet mellom nett og tjenester samt sikre valgfrihet for brukerne. Listen inneholder ingen obligatoriske standarder. Listen kommer i tillegg til standardene for minimumstilbud av overføringskapasitet (leide samband) publisert i Official Journal 25.07 – 2003 som er tatt inn i norsk regelverk i ekomforskriften § 2-3. Denne bestemmelsen er imidlertid nå foreslått fjernet som følge av Kommisjonsbeslutning 2008/0060/EF om endring (opphevelse) av Kommisjonsbeslutning 2003/548/EF om minimumstilbud av leide samband.

For standarder som ikke er eksplisitt nevnt i den aktuelle listen, oppfordres det i samsvar med art.17 i direktiv 2002/21/EF til bruk av standarder fra europeiske standardiseringsorganisasjoner, f.eks ETSI. Dersom slike ikke finnes oppfordres til bruk av internasjonale standarder og rekommandasjoner fra organisasjoner som ITU, ISO og IEC.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant. De aktuelle standardene og/eller spesifikasjonene som inngår i listen er ikke obligatoriske, men vil være retningsgivende for norske aktører som anlegger elektroniske kommunikasjonsnett og tilbyr elektroniske kommunikasjonstjenester.

Rettsakten vurderes ikke å medføre behov for endringer i gjeldende norsk regelverk for elektronisk kommunikasjon. Ekomloven § 2-3 og bestemmelser i ekomforskriften gir hjemmel for telemyndigheten til å pålegge bruk av standarder ved behov. I slike tilfeller vil det være naturlig å ta utgangspunkt i Kommisjonens liste over standarder.

Status
Rettsakten er vedtatt av Kommisjonen og er innlemmet i EØS-avtalen 7. november 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.03.2008
Anvendelsesdato i EU
24.04.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 20.2.2014, p. 62-62
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.11.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.11.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.11.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
08.11.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0286
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro