Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/602 av 15. april 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 med hensyn til standardskjemaene for avlssertifikater for avlsdyr og avlsmateriale fra dem

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/602 of 15 April 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2017/717 as regards the model forms of zootechnical certificates for breeding animals and their germinal products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.6.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 fastsetter formater for avlsertifikater for avlsdyr og avlsprodukter av storfe, sau, svin, geit og hest. Basert på tilbakemeldinger til Kommisjonen fra medlemslandene etter at forordningen trådte i kraft 1. november 2018, besluttet Kommisjonen å endre enkelte bestemmelser.

Erfaringer fra enkelte medlemsland tilsa at det var nødvendig å oppdatere formatene for avlssertifikater for å lette utstedelse og utskrift av avlssertifikatene. Det var også et behov for å gjøre noen endringer i formatene for sikrere å kunne dokumentere identiteten på avlsdyrene. Den nye forordningen endrer enkelte av bestemmelsene i forordning (EU) 2017/717

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om avl av storfe, sau, svin, geit og hest.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/næringen/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Vi har oversendt utkast til ny forordning til næringen ved Geno og Norsvin for kommentarer, men vi har ikke mottatt tilbakemeldinger.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.04.2020
Anvendelsesdato i EU
04.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.11.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2021
Anvendes fra i Norge
25.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0602
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro