Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1940 av 13. juli 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til innholdet og formatet av zootekniske sertifikater utstedt for renrasa avlsdyr av hest i identifikasjonsdokumentet for hest

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1940 of 13 July 2017 supplementing Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council as regards the content and format of zootechnical certificates issued for purebred breeding animals of the equine species contained in a single lifetime identification document for equidae

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter modellformer for zootekniske sertifikater for renrasa hester. Forordning 2012/1016 artikkel 30(6) og vedlegg V, kapittel 1, del 2, til nevnte forordning, spesifiserer hvilken informasjon de zootekniske sertifikatene skal inneholde.De zootekniske sertifikatene skal være en integrert del av hestepasset.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Utkast til ny forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest, som implementerer forordning 2016/1012, ble oversendt Landbruks- og Matdepartementet 10.11.2017 for fastsettelse. Denne rettsakten krever mindre endringer i det foreslåtte utkastet til ny forskrift. Endringene omfatter EØS- henvisningsfeltet og § 2 i forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Organer som utsteder pass til hest, må sørge for at den zootekniske sertifikat delen av passet, samsvarer med formatet i forordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Utkast til ny avlsforskrift har vært på høring hos berørte instanser. Det var ingen høringsinnspill når det gjalt innholdet i avlssertifikatene.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.07.2017
Anvendelsesdato i EU
01.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.04.2018
Anvendes fra i Norge
01.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1940
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro