Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/716 av 10. april 2017 om fastsetting av gjennomføringsbestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til standardskjema om informasjon som skal inkluderes i listene over godkjente avlsorganisasjoner og -foretak

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/716 of 10 April 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council with regard to the model forms to be used for the information to be included in the lists of recognised breed societies and breeding operations

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter standardskjema med informasjon som skal framgå i listene over godkjente avlsorganisasjoner og -foretak for storfe, gris, sau, geit og hest på Kommisjonenes nettsider, som nevnt i forordning (EU) 2016/1012.

I forordning (EU) 2016/1012, artikkel 7. punkt 2, er det listet opp krav til hvilken informasjon som skal være tilgjengelig i listene over godkjente avlsorganisasjoner på Kommisjonens nettside. Følgende informasjon om avlsorganisasjoner og -foretak skal stå i listene:

• Informasjon om avlsorganisasjoner:

- Navn, kontaktopplysninger og lenke til eventuell web-side for organisasjonen eller foretaket

- Navn på rase eller hybridrase som organisasjonen eller foretaket fører stambok for

- Geografisk virkeområde for avlsplanene som organisasjonen har fått godkjent. Det skal framgå av tabellen om organisasjonen fører stambok for en utrydningstruet rase

- For hest: navn og kontaktinformasjon til avlsorganisasjon som fører moderstambok

- Lenke til en nettside der man kan finne informasjon om avlsplanene

• Oversikt og datoer for myndighetenes godkjenninger av avlsorganisasjoner og avlsplaner, og dato for eventuelle tilbaketrekkinger av disse

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i:

Forskrift 13. januar 1999 nr. 68 om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe

Forskrift 13. januar 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien

Forskrift 13. januar 1999 nr. 66 om godkjente (reinavla) avlssvin og hybridavlssvin

Forskrift 13. januar 1999 nr. 69 om godkjente (reinavla) avlsdyr av sau og geit

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske avlsorganisasjoner og -foretak, myndighetene eller samfunnet forøvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.04.2017
Anvendelsesdato i EU
01.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 79-86
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.04.2018
Anvendes fra i Norge
01.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0716
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro