Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 av 10. april 2017 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til standardskjemaene for avlssertifikater for avlsdyr og formeringsmateriale fra dem

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/717 of 10 April 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council with regard to the model forms of zootechnical certificates for breeding animals and their germinal products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter modellformer for zootekniske sertifikater for avlsdyr og avlsprodukter. Forordning (EU) 2016/1012 artikkel 30 og vedlegg V til denne forordningen spesifiserer hvilken informasjon de zootekniske sertifikatene skal inneholde.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 13. januar 1999 nr.68 om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe, forskrift 13. januar 1999 nr.67 om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien, forskrift 13. januar 1999 nr.66 om godkjente (reinavla) avlssvin og hybridavlssvin, og forskrift 13. januar 1999 nr.69 om godkjente (reinavla) avlsdyr av sau og geit.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Siden det er i selve avlsforordningen (EU) 2016/1012, kravene til hvilken informasjon som skal finnes i de zootekniske sertifikatene ligger, vil ikke denne rettsakten få konsekvenser for næringsaktørene som utsteder zootekniske sertifikater.

Sakkyndige instansers merknader
Geno spilte inn at avlsorganisasjonene burde kunne utstede offisielle zootekniske sertifikater også til krysningsdyr, selv om de ikke er oppførte i stambok. Dette innspillet ble også sendt til EU- kommisjonene fra European Forum of Farm Animal Breeders (EFFAB). Kommisjonen sier at dette ikke er mulig, da krysningsdyr av storfe ikke faller inn under virkeområdet for forordningen.

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.04.2017
Anvendelsesdato i EU
01.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 87-141
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.04.2018
Anvendes fra i Norge
01.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0717
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro