Dyrehelse og plantehygiene: overgangsbestemmelser om offentlige sertifikater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/619 av 15. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 og (EU) 2021/403 med hensyn til overgangsbestemmelser om bruken av helsesertifikater, kombinerte helsesertifikater/offisielle sertifikater og offisielle sertifikater

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/619 of 15 April 2021 amending Implementing Regulations (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 and (EU) 2021/403 as regards transitional provisions for the use of animal health certificates, animal health/official certificates and official certificates

Siste nytt

Norske forskrifter [1] [2] [3] kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.6.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2021/619, gjennomfører nødvendige endringer i overgangsordninger til de tre nye rettsaktene med nye modeller for helsesertifikater til bruk ved:

1) import av næringsmidler til EU/EØS fra stater utenfor EØS-området, modellsertifikatet ved forflytning av dyr, animalske produkter og avlsmateriale innenfor EØS-området, samt andre dokumenter som er nødvendig ved import (forordning (EU) 2020/2235),

2) forflytning av akvatiske dyr og akvakulturprodukter innenfor EØS-området (samhandel), modellsertifikat for import av akvatiske dyr til EØS, og en oppdatert kapteins-erklæring for levering av fisk (forordning (EU) 2020/2236), og

3) import av landdyr og avlsmateriale fra disse dyrene til EØS fra stater utenfor EØS-området, og forflytning av landdyr og avlsmateriale av disse dyrene innenfor EØS-området (samhandel), samt andre dokumenter som skal følge nevnte forsendelser (forordning (EU) 2021/403).

Disse tre nye rettsaktene med oppdaterte helsesertifikater og andre nødvendige dokumenter er knyttet til gjennomføringen av forordning (EU) 2016/429 - ny dyrehelseforordning, ved at dyrehelsekravene legger føringer for hygiene- og kvalitetskrav for de forskjellige typer forsendelsene (dyr, animalske produkter m.m.) som innføres til EU/EØS og forflyttes mellom EU/EØS-statene. Rettsaktene er hjemlet i både dyrehelseforordningen og kontrollforordningen.

I lys av behovet for å sikre klarhet om perioden for overgangsordningen for hvor lenge man kan fortsette å bruke dagens sertifikater har KOM endret overgangsordningen i forordning (EU) 2020/2235 art. 35. Dette berører statusen for sertifikatene gitt i forordning (EU) nr. 28/2012, forordning (EU) 2019/628, der de gamle sertifikatene kan brukes frem til 20. oktober 2021, så lenge de er undertegnet før 21. august 2021. Videre kan sertifikatene i forordning (EF) nr. 599/2004 brukes frem til 17. oktober 2021, dette gjelder samhandelen i EU/EØS.

For forordning (EU) 2020/2236 endres overgangsbestemmelsen i art. 10. Her gir man sertifikatene for import av akvatiske dyr til EØS i forordning (EF) nr. 1251/2008 gyldighet frem til 20. oktober 2021, så lenge de er undertegnet før 21. august 2021. For forflytning av akvatiske dyr og akvakulturprodukter innenfor EØS-området (samhandel), legges det opp til disse sertifikatene i forordning (EF) nr. 1251/2008 kan brukes frem til 17. oktober 2021.

Siste endring som gjøres i overgangsbestemmelsene er en endring av forordning (EU) 2021/403 art. 27. Her kan man for import av forsendelser med landdyr og avlsmateriale av disse dyrene bruke dagens sertifikater frem til 20. oktober 2021, gitt at de er undertegnet før 21. august 2021. Dette gjelder sertifikatene gitt i forordning (EF) nr. 798/2008 og (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 139/2013, (EU) 2018/659, og vedtak 2006/168/EF, 2010/472/EU, 2011/630/EU, 2012/137/EU og beslutning (EU) 2019/294.

Det er videre gitt en opplisting av hvilke sertifikater som kan brukes for forflytning av de forskjellige dyreartene og avlsmateriale av disse innenfor EØS-området (samhandel). Også her er fristen at disse sertifikatene kan benyttes frem til 17. oktober 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever en endring av forskriftene som gjennomfører forordning (EU) 2020/2235, forordning (EU) 2020/2236 og forordning (EU) 2021/403 i norsk rett.

Disse endringene vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrifter.

Mattilsynet har vurdert og besluttet å unnta rettsakten fra høring jf. utredningsinstruksen pkt. 3-3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Endringene som gjøres er presiseringer til de nye rettsaktene om overgangsordningene for dagens helsesertifikater som kan brukes frem til 20. oktober 2021. Dette vil gjøre det lettere for næringen og gjøre det mer smidig i forhold til overgangen av til nye sertifikater.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Mattilsynet og berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir klare overgangsregler for bruken av eksisterende sertifikater i forbindelse med innførsel fra stater utenfor EØS-området og forflytningen av vare/dyr mellom EU/EØS-statene. Justeringen av overgangsbestemmelsene i disse tre rettsaktene (2020/2235, 2020/2236 og 2021/403) sikrer at operatørene og importørene fortsatt kan bruke de gamle sertifikatene frem til midten av oktober 2021.

Overgangsbestemmelsene vil også gi Norge bedre tid til å få implementert disse tre nye rettsaktene med sertifikater i nasjonal rett, ved at disse sertifikatene er knyttet til den nye dyrehelseforordningen (forordning (EU) 2017/429) som det jobbes med å tas inn i norsk rett.

TRACES NT vil i oktober 2021 også være oppdatert i forhold til sertifikatene for forflytning av varer/dyr mellom EU/EØS-statene, som skal flyttes fra TRACES Classic på dette tidspunktet i 2021.

Endringen av overgangsreglene gir i sum en bedre fleksibilitet og vil gjøre det lettere for næringen i denne perioden med nye sertifikater og nytt grunnregelverk.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 15. april 2021, og kunngjort i EUR-Lex 16. april 2021. Rettsakten trer i kraft i EU den 21. april 2021.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.04.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0619
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro