Dyrehelseforordningen: endring av sertifikater ved innførsel av produkter av kjøtt og melk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/854 av 31. mai 2022 om endring av vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 med hensyn til maler for kombinerte helsesertifikater / offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse animalske produkter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/854 of 31 May 2022 amending Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as regards model animal health/official certificates for the entry into the Union of consignments of certain products of animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.9.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2022/854, gjennomfører flere endringer og presiseringer til de eksisterende helsesertifikatene i rettsakten som angår helsesertifikater for animalske produkter og dyr (næringsmidler - forordning (EU) 2020/2235).

Kommisjonen har sett behovet for å oppdatere flere av sertifikatene i vedlegg III, som ligger i kapitlene 1, 33, 34 og 35. Oppdateringene baserer seg på behovet for å klargjøre for bruken av de forskjellige helsesertifikatene, rette opp feil i henvisninger, klargjøre bruken av felt i helsesertifikatene, og rette opp noen felt til å kunne inneholde mer relevant informasjon.

Hovedinnholdet i endringene er:

- endringer i sertifikatet i kapittel 1 til vedlegg III, retting av manglende boks for "avfall" i 1.27.

- oppdateringer av sertifikatene i kap. 33, 34 og 35, hva angår informasjon om opprinnelsen til melken i sertifikatene.

Det er også tatt med en overgangsperiode der man kan bruke de gamle utgavene av sertifikatene frem til 15. februar 2023, så lenge de er utstedt senest 15. november 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 6. april 2022 nr. 625 om helsesertifikater – næringsmidler og dyr – forordning (EU) 2020/2235 (mathelsesertifikatforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten gjennomfører mange endringer og presiseringer til helsesertifikatene som ligger i vedlegg III til forordning (EU) 2020/2235. Disse er nødvendige for å riktig forståelse og bruk av helsesertifikatene. Det er også gitt en overgangsordning for bruk av de game sertifikatene så lenge de er utstedt senest 15. november 2022.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 31. mai 2022, og kunngjort i EUR-Lex 1. juni 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU den 2. juni 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.05.2022
Anvendelsesdato i EU
02.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.08.2022
Anvendes fra i Norge
12.08.2022