Dyrehelseforordningen: endring av vedlegg V, innførsel av langtidsholdbare meieriprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/7 av 5. januar 2022 om endring av vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 med hensyn til krav til dyrehelse ved innførsel til Unionen av meieriprodukter som er inneholdt i langtidsholdbare sammensatte produkter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/7 of 5 January 2022 amending Annex V to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as regards the animal health requirements for the entry into the Union of dairy products contained in shelf-stable composite products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2022/7, gjennomfører en nødvendig endring i rettsakten som angår helsesertifikater for animalske produkter og dyr (næringsmidler - forordning (EU) 2020/2235).

Kommisjonen har sett behovet for å oppdatere den private erklæringen i vedlegg V til forordning (EU) 2020/2235 når det gjelder dyrehelsekravene som stilles til hyllestabile sammensatte produkter. Den private erklæringen oppdateres for å ta med et punkt om kravene knyttet til behandlingen av meieriprodukter for å fjerne risiko-elementer i produktet. Disse kravene er gitt i forordning (EU) 2020/692.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever en endring av forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2020/2235 i norsk rett.

Denne endringen vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten gjør en endring til den eksisterende private erklæringen som skal følge gitte forsendelser med hyllestabile sammensatte produkter. Dette dokumentet er gitt i vedlegg V til forordning (EU) 2020/2235. Endringen er knyttet til behovet for å koble erklæringen opp mot reglene gitt i forordning (EU) 2020/692 når det gjelder dyrehelsekrav knyttet til behandling av meieriprodukter. Endringen vil sikre at all nødvendig informasjon om det sammensatte produktet er tatt med i erklæringen og man får et helhetlig bilde av produktet gjennom erklæringen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 5. januar 2022, og kunngjort i EUR-Lex 6. januar 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU den 7. januar 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.01.2022
Anvendelsesdato i EU
05.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022