Dyrehelseforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1471 av 18. august 2021 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 og (EU) 2020/2236 med hensyn til begrensning av virkningene av visse sykdommer hos akvatiske dyr og til lister over tredjestater, territorier eller soner av disse fra hvilke det er tillatt å innføre dyr og varer til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1471 of 18 August 2021 amending and correcting Implementing Regulations (EU) 2020/2235 and (EU) 2020/2236 as regards references to national measures designed to limit the impact of certain diseases of aquatic animals and to lists of third countries, territories or zones thereof from which entry into the Union of animals and goods is permitted

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.6.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2021/1471, gjennomfører en nødvendig endring i rettsaktene som angår helsesertifikater for animalske produkter og dyr (næringsmidler - forordning (EU) 2020/2235) og helsesertifikater for akvatiske dyr og visse animalske produkter derav (akvakulturprodukter - forordning (EU) 2020/2236).

Kommisjonen har sett behov for å oppdatere noen av de eksisterende helsesertifikatene i de nevnte forordningene for å sikre en riktig henvisning til reglene med nasjonale tiltak for å hindre spredning av dyrehelsesykdommer på akvakulturområdet. Dette er begrunnet i artikkel 226(3) i forordning (EU) 2016/429 (dyrehelseforordningen) som gir medlemslandene muligheter for nasjonale tiltak mot ikke listeførte akvatiske sykdommer. I tilfelle slike tiltak får konsekvenser for forflytninger innenfor EØS må Kommisjonen godkjenne tiltakene. Godkjente tiltak listeføres i gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260. Referansene til dyrehelseforordningens artikkel 226(3) kan etter gjennomføringen av beslutning 2021/260 oppdateres. Endringene gjelder vedlegg III til forordning (EU) 2020/2235 og vedleggene I og II til forordning (EU) 2020/2036.

Referanser til listeførte tredjeland i både forordning (EU) 2020/2235 og forordning (EU) 2020/2236 er gjort ved å henvise til artikkel 230(1) i dyrehelseforordningen. Etter at tredjelandslisten nå er gjennomført i forordning (EU) 2021/404 oppdateres referansene til denne. Endringene gjelder vedlegg II og V i forordning (EU) 2020/2235 og vedlegg II til forordning (EU) 2020/2236.

Videre oppdateres en referanse til forordning (EU) 2021/405, som er en ny forordning om lister over tredjestater godkjent for innførsel til Unionen av animalske varer. Listen omfatter tredjestater som ut fra et mattrygghetsperspektiv er godkjent for import til EU. Denne rettsakten er hjemlet i forordning (EU) 2017/625 (kontrollforordningen) og henvisningen til kontrollforordningens artikkel 127(2) blir nå erstattet av en henvisning til forordning (EU) 2021/405. Denne endringen gjelder vedlegg II, III og IV til forordning (EU) 2020/2235.

Til sist justeres kravene til de private attestasjonene som skal følge noen sammensatte produkter, derav produkter som inneholder prosessert kjøtt i form av gelatin, kollagen eller andre tilsvarende høyt prosesserte produkter. Risikoen ved slike produkter er vurdert som veldig lav. Her fjernes kravet om angivelse av prosentandel på de vegetabilske og animalske bestanddelene. Disse opplysningene mener en nå ikke er nødvendige for å kontrollere produktet og vurderes som en produksjonshemmelighet. Denne endringen gjøres til forordning (EU) 2020/2235 vedlegg V.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever en endring av forskriftene som gjennomfører forordning (EU) 2020/2235 og forordning (EU) 2020/2236 i norsk rett.

Disse endringene vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrifter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten gjør en endring i noen av de eksisterende helsesertifikatene som er gitt i forordningene (EU) 2020/2235 og 2020/2236. Dette omfatter sertifikatene som omhandler import til EØS og forflytning mellom EØS-statene av animalske produkter og dyr (næringsmidler) og akvatiske dyr og produkter av disse. Hovedendringen er knyttet til en oppdatering av henvisninger i flere sertifikater for å ta høyde for nasjonale begrensinger for å hindre smitte. Videre justeres kravet knyttet til de private attestene som skal benyttes for noen sammensatte produkter som det er knyttet lav risiko til.

Endringen av reglene vil sikre en bedre forståelse av regelverkskravene og vil kunne sikre en bedre etterlevelse. For de sammensatte produkter vil dette kunne forenkle importen for både næringen og kontrollarbeidet til Mattilsynet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 18. august 2021, og kunngjort i EUR-Lex 15. september 2021. Rettsakten trådte i kraft i EU den 18. september 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.08.2021
Anvendelsesdato i EU
18.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022