Dyrehelseforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1471 av 18. august 2021 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 og (EU) 2020/2236 med hensyn til begrensning av virkningene av visse sykdommer hos akvatiske dyr og til lister over tredjestater, territorier eller soner av disse fra hvilke det er tillatt å innføre dyr og varer til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1471 of 18 August 2021 amending and correcting Implementing Regulations (EU) 2020/2235 and (EU) 2020/2236 as regards references to national measures designed to limit the impact of certain diseases of aquatic animals and to lists of third countries, territories or zones thereof from which entry into the Union of animals and goods is permitted

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 og (EU) 2020/2236 er der fastlagt modeller til dyresundhedscertifikater, kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og officielle certifikater, som skal ledsage sendinger af dyr og varer ved flytning inden for og ved indførsel til Unionen. De offentliggjorte udgaver af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 og (EU) 2020/2236 indeholder visse åbenlyse fejl og utilsigtede udeladelser. Disse fejl og udeladelser bør berigtiges, og de relevante ændringer foretages, ved at ændre gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 og (EU) 2020/2236.

(2)
I bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 er der fastlagt en privat standarderklæring, som skal ledsage sendinger af langtidsholdbare sammensatte produkter, der ikke indeholder andet forarbejdet kød end gelatine, kollagen eller højt forarbejdede produkter, på tidspunktet for deres indførsel til Unionen eller ved markedsføringen. Denne erklæring forpligter importøren til at angive den procentvise andel af hver enkelt ingrediens af vegetabilsk oprindelse og forarbejdede animalske produkter i de sammensatte produkter. Disse oplysninger er ikke nødvendige for kontrollen af sammensatte produkter, som ikke længere er baseret på den mængde animalske produkter, de indeholder. Dertil kommer, at oplysningerne vil kunne bringe fortroligheden i forhold til indholdet af opskrifter i fare. Dette krav bør derfor ændres.

(3) I henhold til artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429 skal Kommissionen godkende og, hvis det er nødvendigt, ændre nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvatiske dyr, hvis de pågældende nationale foranstaltninger kan påvirke flytninger af akvatiske dyr eller animalske produkter af akvatiske dyr inden for Unionen. I overensstemmelse med denne bestemmelse godkendes sådanne nationale foranstaltninger ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260. Henvisningerne i dyresundhedscertifikater og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater til artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429 bør derfor erstattes af henvisninger til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260. Bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 samt bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 bør derfor ændres.

(4) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 er der fastlagt lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429. Henvisningerne til de lister over tredjelande og territorier, som Kommissionen har vedtaget i henhold til artikel 230, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, i dyresundhedscertifikater og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater bør derfor erstattes af henvisninger til de relevante lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, der er fastlagt ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Bilag II og V til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 og bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 bør derfor ændres.

(5) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 er der fastlagt lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Unionen, jf. forordning (EU) 2017/625. Henvisningerne til de lister over tredjelande og regioner heri, som Kommissionen har vedtaget i henhold til artikel 127, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, i kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater, bør derfor erstattes af henvisninger til de relevante lister over tredjelande og regioner heri, der er fastlagt ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/405. Bilag II, III og V til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 bør derfor ændres.

(6) Bilag I, II, III og V til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 samt bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 bør derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.08.2021
Anvendelsesdato i EU
18.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet