Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om melding om og rapportering av påvisning av visse listeførte sykdommer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1183 av 8. juli 2022 om endring av vedlegg II og IV til forordning (EU) 2020/2002 med hensyn til melding om og rapportering av påvisning av listeførte sykdommer i Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1183 of 8 July 2022 amending Annexes II and IV to Implementing Regulation (EU) 2020/2002 as regards Union notification and Union reporting on the detection of certain listed diseases

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.3.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2020/2002 inneholder bestemmelser om melding av og rapportering om tilfeller av listeførte sykdommer til EU. I artikkel 3 av forordninger spesifiseres det at meldingene skal inneholde informasjonen angitt i vedlegg II, mens det i artikkel 5 av forordningen spesifiseres at meldings- og rapporteringsregioner etablert av myndighetene etter artikkel 21 av forordning (EU) 2016/429, er angitt i vedlegg IV av forordningen.

Forordning (EU) 2018/1882 kategoriserer de listeførte sykdommene i kategoriene A til E for ulike dyrearter etter kriteriene gitt i forordning (EU) 2016/429 artikkel 9(1). Forordning (EU) 2020/687 gir utfyllende bestemmelser om at tiltak for forebygging og kontroll av katergori A-, B- og C-sykdommer.

Rettsakten endrer vedlegg II av forordninge (EU) 2020/2002 ved å spesifiserer at det for kategori A-sykdommer skal gis informasjon om dato for foreløpig vask og desinfeksjon. Det spesifiseres også at det skal gis informasjon om sykdomsbruddet forekommer i et område som allerede er ristriksjonsbelagt iht artiklene 64, 70, 71, 257, 258 eller 259 av forordning (EU) 2016/249.

Rettsaken endrer vedlegg IV av forordning (EU) 2020/2002 ved å legge til en ny linje i i tabellen for Nord-Irland og angir at meldings- og rapporteringsregionen i dette landet skal være "Divisional Veterinary Office".

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften ved at den legges til som en endringsforordning i § 5 som gjennomfører forordning (EU) 2020/2002.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene. Bestemmelsene som endres retter seg kun mor myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.06.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.07.2022
Anvendelsesdato i EU
31.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.01.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.03.2023
Anvendes fra i Norge
21.03.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1183
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro