Dyrehelseforordningen: endringer til standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/36 av 11. januar 2022 om endring av vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 med hensyn til modellsertifikater for innførsel til Unionen av forsendelser av visse levende vanndyr og produkter av animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/36 of 11 January 2022 amending Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as regards model certificates for the entry into the Union of consignments of certain live aquatic animals and products of animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2022/36, gjennomfører en nødvendig endring i rettsakten som angår helsesertifikater for animalske produkter og dyr (næringsmidler - forordning (EU) 2020/2235).

Kommisjonen har sett behovet for å oppdatere noen av de eksisterende helsesertifikatene i nevnte forordning for å sikre at flere av helsesertifikatene som angår storfe, sau og geit er oppdaterte i henhold til de dyrehelsemessige kravene knyttet til BSE. Der med må flere av dyrehelsesertifikatene oppdateres med de nyeste henvisningene til BSE-regelverket.

Det er videre behov for å oppdatere sertifikatene for kjøttprodukter av hjortedyr med riktige regelverkshenvisninger i henhold til oppdaterte krav. Videre klargjøres regelverkskravene knyttet til pølseskinn.

Neste endring skal klargjøre hvilke produkter av akvatiske dyr med mer (fiskeriprodukter) som skal følge sertifikatkravene for fiskeriprodukter. På grunn av endringer i forordning (EU) 2020/692 er det også nødvendig å endre noen av sertifikatene for fiskeriprodukter.

Videre justeres sertifikatene for ubehandlet melk til konsum, der sertifikatene nå viser de forskjellige behandlingsalternativene som finnes i regelverket.

Til sist gjøres det endringer i sertifikatene som omfatter hyllestabile sammensatte produkter, innførsel og transitt. Her tas det inn særskilte krav knyttet til meieriprodukter, og muligheten til å krysse av at produktet har sin opprinnelse innen Unionen. Videre tas det inn en mulighet til å identifisere arten melken kommer fra. Det gjøres også en endring for å kunne fylle ut at produktet har bestanddeler som kommer fra flere forskjellige stater.

Det er også gitt en overgangsordning for at produkter som er sendt før 15. juni 2022 kan bruke de gamle sertifikatene i forordning (EU) 2020/2235 frem til 15. september 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever en endring av forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2020/2235 i norsk rett.

Disse endringene vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrifter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten gjør endringer i flere av de eksisterende helsesertifikatene som er gitt i forordning (EU) 2020/2235. Det fleste gjelder oppdateringer av regelverkshenvisninger for å sikre at sertifikatene viser til riktige og oppdaterte regelverkskrav. Produktene som berøres er alt fra produkter fra akvatiske dyr med mer, kjøtt fra storfe, sau og geit, pølseskinn, kjøttprodukter av hjortedyr, ubehandlet melk, og hyllestabile sammensatte produkter.

Endringene av sertifikatene vil sikre en bedre etterlevelse av regelverkskravene og sikre menneske- og dyrehelsen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 11. januar 2022, og kunngjort i EUR-Lex 13. januar 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU den 2. februar 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.01.2022
Anvendelsesdato i EU
02.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022