Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1140 av 5. mai 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2020/687 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 2016/429 med hensyn til regler for forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1140 of 5 May 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/687 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council, as regards rules for the prevention and control of certain listed diseases

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2021)

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2020/687 som gir utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av listeførte sykdommer. Generelle bestemmelser om forebygging og bekjempelse av listeførte sykdommer, samt listeføring av sykdommer, er gitt i dyrehelseforordningen (EU) 2016/429.

Rettsakten inneholder følgende endringer:

  • Spesifisering av helsesertifikat for animalske biprodukter som flyttes ut av restriksjonssoner. Slikt helsesertifikat kreves kun for produkter fra listeførte arter for sykdommen, artikkel 22(5).
  • Bestemmelsene i direktiv 2002/60/EF om bekjempelse av afrikansk svinepest og bestemmelsene i direktiv 2000/75/EF om bekjempelse av blåtunge erstattes av nye bestemmelser i forordning (EU) 2020/689. Disse direktivene oppheves derfor fra 21. april 2021, artikkel 112.
  • Mindre språklige endringer for å tydeliggjøre enkelte bestemmelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i ny dyresykdomsbekjempelsesforskrift og krever endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få konsekvenser for næringen. Krav om at animalske biprodukter fra restriksjonssoner skal ledsages av et helsesertifikat utgjør en administrativ byrde for myndighetene. Presiseringen av at dette kun gjelder animalske biprodukter fra mottagelig art gir en viss lettelse av det opprinnelige kravet. Det er likevel vanskelig å anslå et beløp for denne konsekvensen da det avhenger av sykdom og antall sykdomsutbrudd.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forflytning av animalske biprodukter fra restriksjonssoner utgjør en risiko for spredning av smitte. For enkelte sykdommer er slik forflytning regulert i gjeldende bestemmelser. Nytt er at det i forordning (EU) 2020/687 gis generelle bestemmelser om dette som gjelder alle sykdommer i kategori A, samt sykdommer i kategori B og C hvor det er godkjent sykdomsfri status eller utryddelsesprogram. Endringen av bestemmelsen er en presisering av at kravet om helsesertifikat ved forflytning av animalske biprodukter ut av restriksjonssoner kun gjelder for animalske biprodukter fra mottakelig art for sykdommen.

Endringen der de gamle direktivene som omhandler håndtering av blåtunge og afrikansk svinepest blir avsluttet og reglene flyttet over i (EU) 2020/689, er uproblematisk.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.05.2021
Anvendelsesdato i EU
14.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1140
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro