Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/881 av 23. mars 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2020/689 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til overvåkingsregler, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/881 of 23 March 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/689 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for surveillance, eradication programmes, and disease-free status for certain listed and emerging diseases

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.7.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) 2020/689 som er en utfyllende forordning til forordningen (EU) 2016/429 (dyrehelseforordningen). Forordning (EU) 2020/689 gir utfyllende bestemmelser til dyrehelseforordningens del II om melding, rapportering, overvåkning og sykdomsfri status.

Endringene omfatter følgende:

• Unntaket for å bruke selverklæring ved etablering av sykdomsfri status for visse akvatiske sykdommer (artikkel 83) utvides til også å omfatte etablering av utryddelsesprogrammer. De samme forutsetningene som ved selverklæring sykdomsfri status gjelder. Området må omfatte mindre enn 75 % av landet og ikke grense til andre land.

• Beslutning 2010/367/EU legges til listen over rettsakter som oppheves (artikkel 86) da disse bestemmelsene dekkes av vedlegg II om unionsovervåkingsprogram for aviær influensa til forordning (EU) 2020/689.

• Korrektur av tekst og feilaktige kryssreferanse i vedlegg IV del II og VI.

• De sykdomsspesifikke kravene til overvåkning av akvatiske sykdommer er gitt i vedlegg VI. Disse inkluderer generelle krav til dyrehelsebesøk og prøvetaking for utryddelsesprogram. De samme kravene gjøres gjeldende for søknad om og vedlikehold av sykdomsfri status.

• Prøvetakingsmetoder og diagnostiske metoder for infeksiøs lakseanemi (ILA) er gitt i vedlegg VI, kapittel 2, seksjon 2. Disse oppdateres slik at de harmoniserer med siste endring av den diagnostiske manualen for akvatiske dyr til Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).

• I vedlegg VI korrigeres tekst og feilaktige kryssreferanser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften. Gjennomføringen vil sendes ut på høring 2 av denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer det som positivt at prosedyren med selverklæring nå også kan benyttes for utryddelsesprogrammer for akvatiske sykdommer. Ordinær søknadsprosedyre er tidkrevende og innebærer administrative byrder som reduseres ved å bruke denne ordningen. Sikkerhet, informasjonsbehov og transparens ivaretas ved prosedyren for selverklæring.

Det vurderes som hensiktsmessig at de generelle kravene til dyrehelsebesøk og prøvetaking gitt for utryddelsesprogram i vedlegg VI nå også kan brukes for dokumentasjon av sykdomsfri status.

Korrigering av tekst, kryssreferanser, liste over rettsakter som oppheves og oppdatering av diagnostiske metoder for ILA ansees som fornuftige.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.03.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0881
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro