Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/881 av 23. mars 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2020/689 om utfyllling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til bestemmelser om overvåkning, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for listeførte og nye sykdommer

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/881 of 23 March 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/689 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for surveillance, eradication programmes, and disease-free status for certain listed and emerging diseases

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2016/429 er der fastsat regler for forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder regler om diagnosticeringsmetoder, om EU-overvågningsprogrammer og om Kommissionens godkendelse af udryddelsesprogrammer.

(2) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 suppleres reglerne om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte sygdomme og nye sygdomme hos landdyr, akvatiske dyr og andre dyr, jf. forordning (EU) 2016/429.

(3) Ved artikel 83 i delegeret forordning (EU) 2020/689 er der fastsat en undtagelse fra krav om Kommissionens godkendelse af status som sygdomsfri for sygdomme hos akvatiske dyr i visse tilfælde. For at mindske den administrative byrde bør denne undtagelse udvides til at omfatte en lignende bestemmelse om godkendelse af visse programmer for udryddelse af sygdomme hos akvatiske dyr.

(4) Hvis en medlemsstat ønsker at få godkendt et program for udryddelse af sygdomme hos akvatiske dyr for hele dens område eller en zone eller et kompartment deri, som strækker sig over mere end 75 % af dens område, eller som deles med en anden medlemsstat eller et tredjeland, skal den ansøge Kommissionen om godkendelse. I alle andre tilfælde følges et system med egenerklæring fra medlemsstaten.

(5) Systemet med egenerklæring om et program for udryddelse af sygdomme hos akvatiske dyr for zoner og kompartmenter ud over dem, der er godkendt af Kommissionen, har til formål at skabe gennemsigtighed i processen og gøre det lettere og potentielt hurtigere for medlemsstaterne at få udryddelsesprogrammet godkendt. Hele processen bør fuldføres elektronisk, medmindre Kommissionen eller en anden medlemsstat giver udtryk for betænkeligheder, som ikke kan løses på tilfredsstillende vis. Er der betænkeligheder, der ikke kan løses på tilfredsstillende vis, skal erklæringen forelægges for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

(6) Ved Kommissionens afgørelse 2010/367/EU er der fastsat minimumskrav til overvågningsprogrammer vedrørende aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle, og bilagene til afgørelsen indeholder tekniske retningslinjer. Disse krav er nu fastsat i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/689. Af hensyn til klarheden og gennemsigtigheden bør afgørelse 2010/367/EU opføres på listen over retsakter, der ophæves ved artikel 86 i delegeret forordning (EU) 2020/689.

(7) Efter offentliggørelsen af delegeret forordning (EU) 2020/689 blev der konstateret ukorrekte krydshenvisninger i bilag IV til samme forordning. Disse krydshenvisninger bør rettes.

(8) I bilag VI til delegeret forordning (EU) 2020/689 er der fastsat særlige krav vedrørende sygdomme hos akvatiske dyr. De omfatter de generelle krav til sundhedsbesøg og prøveudtagning vedrørende udryddelsesprogrammer. De generelle krav kan også anvendes til påvisning og opretholdelse af status som sygdomsfri.

(9) I del II, kapitel 2, afsnit 5, i bilag VI til delegeret forordning (EU) 2020/689 er der fastsat diagnosticerings- og prøveudtagningsmetoder til påvisning af infektion med HPR-deleteret infektiøs lakseanæmi-virus. På grundlag af de seneste tilgængelige oplysninger i Manual of Diagnostic Test for Aquatic Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) bør diagnosticerings- og prøveudtagningsmetoderne ajourføres.

(10) Efter offentliggørelsen af delegeret forordning (EU) 2020/689 i Den Europæiske Unions Tidende blev der konstateret visse fejl i del II i bilag IV og i del III i bilag VI til samme forordning. Disse fejl bør rettes.

(11) Delegeret forordning (EU) 2020/689 bør derfor ændres.

(12) Da delegeret forordning (EU) 2020/689 anvendes fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato —

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.03.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet