Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel av animalske produkter i sammensatte produkter

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 13. juli 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2020/692 med hensyn til dyrehelskrav for innførsel til Union av animalske produkter i sammensatte produkter

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 13 July 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/692 as regards the animal health requirements for the entry into the Union of products of animal origin contained in composite products

Siste nytt

Utkast til delegert forordning vedtatt av Kommisjonen og sendt til Europaparlamentet og Rådet 13.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 supplerer de dyresundhedsbestemmelser, der er fastsat i forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår indførsel til Unionen samt flytning og håndtering efter indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter. Navnlig fastsættes der ved artikel 162 og 163 i delegeret forordning (EU) 2020/692 særlige krav vedrørende indførsel til Unionen af animalske produkter, der er indeholdt i sammensatte produkter. Artikel 162 og 163 i delegeret forordning (EU) 2020/692 indeholder ikke specifikke krav vedrørende colostrumbaserede produkter, der er indeholdt i sammensatte produkter. Nærværende forordning bør derfor præcisere de krav, der gælder for indførsel til Unionen af disse produkter, når de er indeholdt i sammensatte produkter, i overensstemmelse med de regler, der gælder for indførsel til Unionen af colostrumbaserede produkter i henhold til artikel 153 i delegeret forordning (EU) 2020/692.

(2) Gelatine og kollagen falder ind under definitionen "kødprodukter" i henhold til artikel 2, nr. 44), i delegeret forordning (EU) 2020/692, og derfor er det kun tilladt at indføre sendinger af gelatine eller kollagen til Unionen, hvis disse opfylder kravene vedrørende indførsel af kødprodukter til Unionen. Gelatine og kollagen, der er indeholdt i langtidsholdbare sammensatte produkter, udgør imidlertid en meget lav dyresundhedsmæssig risiko på grund af de behandlinger, de underkastes under forarbejdningen. Derfor bør sammensatte produkter, der kun indeholder denne type kødprodukter, tilføjes til listen over sammensatte produkter, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 163 i delegeret forordning (EU) 2020/692, og derfor ikke skal være ledsaget af et dyresundhedscertifikat, men kun skal ledsages af en erklæring i stedet.

(3) I overensstemmelse med artikel 163 i delegeret forordning (EU) 2020/692 skal langtidsholdbare sammensatte produkter, der ikke indeholder kødprodukter, ledsages af en erklæring, der er udarbejdet og underskrevet af en operatør. De forarbejdede animalske produkter skal imidlertid underkastes en streng risikobegrænsende behandling, der garanterer deres sikkerhed fra et dyresundhedsmæssigt synspunkt. Ikke desto mindre forekommer det uforholdsmæssigt at kræve så strenge risikobegrænsende behandlinger for mejeriprodukter, som har oprindelse i lande, der er godkendt til indførsel til Unionen af rå mælk eller mejeriprodukter. For disse tredjelande bør kravene stå i et rimeligt forhold til den risiko som oprindelseslandet udgør, og garantierne fra de kompetente myndigheder bør tages i betragtning. Delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres for at tillade indførsel til Unionen af langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder mejeriprodukter, som har oprindelse i tredjelande, der er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af rå mælk og mejeriprodukter, der ikke er omfattet af en risikobegrænsende behandling, uden at de underkastes en specifik risikobegrænsende behandling. Desuden bør delegeret forordning (EU) 2020/692 også ændres for at tillade indførsel til Unionen af langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder mejeriprodukter, som har oprindelse i tredjelande, der er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af mejeriprodukter, der er omfattet af en risikobegrænsende behandling, hvis de har været underkastet en risikobegrænsende behandling i overensstemmelse med artikel 157 i delegeret forordning (EU) 2020/692.

(4) Mejeriprodukter, der har været underkastet strenge risikobegrænsende behandlinger og ægprodukter, der er indeholdt i langtidsholdbare sammensatte produkter, udgør kun en begrænset risiko, både ud fra et dyresundheds- og folkesundhedsmæssigt synspunkt. Derfor bør det være tilladt at indføre disse varer til Unionen, hvis de kommer fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som ikke er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af de bestemte arter og kategorier af animalske produkter, men er opført med henblik på indførsel til Unionen af enten kødprodukter, mejeriprodukter eller ægprodukter.

(5) For at undgå unødige administrative byrder i forbindelse med indførsel til Unionen af sendinger af sammensatte produkter, der udgør en lav dyresundhedsrisiko, bør det være tilladt, at operatøren med ansvar for indførsel til Unionen af sendingerne underskriver erklæringen som omhandlet i artikel 163 i delegeret forordning (EU) 2020/692.
(6) Reglerne i delegeret forordning (EU) 2020/692 supplerer reglerne i forordning (EU) 2016/429. Da disse regler er indbyrdes forbundne, samles de i en enkelt retsakt. Af klarhedshensyn og for at sikre, at de anvendes effektivt, bør de regler, der ændrer delegeret forordning (EU) 2020/692, også fastsættes i én enkelt delegeret retsakt med et samlet sæt af krav vedrørende indførsel til Unionen af animalske produkter.

(7) Delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(8) Da delegeret forordning (EU) 2020/692 finder anvendelse fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning af hensyn til retssikkerheden træde i kraft hurtigst muligt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet