Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/880 av 5. mars 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2020/686 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til krav til sporbarhet, dyrehelse og utstedelse av helsesertifikater ved forflytning innenfor Unionen av avlsmateriale fra visse holdte landdyr

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/880 of 5 March 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/686 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council as regards the traceability, animal health and certification requirements for movements within the Union of germinal products of certain kept terrestrial animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.6.2021)

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2020/686.

De viktigste endringene er:

  • Det tas inn overgangsbestemmelser som innebærer at avlsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og hestedyr, som er produsert, behandlet eller lagret før 21. april 2021 og oppfyller kravene i tidligere EU-regelverk, fortsatt kan forflyttes mellom medlemsstatene. 
  • Kravet om at strå/pakninger med avlsmateriale fra hunder, katter, andre dyr enn storfe, svin, sauer, geiter og hestedyr som holdes på lukkede anlegg, kamelider og hjortedyr skal merkes med anleggets adresse fjernes. Stråene/pakningene skal likevel merkes med anleggets registrerings- eller godkjenningsnummer. 
  • Vilkårene for forflytning mellom EØS-stater av sæd fra sauer og geiter, som holdes på anlegg som ikke er godkjent, suppleres med krav om at donordyrene ikke skal ha vært brukt til naturlig paring i løpet av de siste 30 dager før sæduttaket eller i løpet av uttaksperioden.
  • Bestemmelsene om 10 dagers gyldighetstid for helsesertifikatene som skal følge med ved forflytning av avlsmateriale mellom medlemsstatene fjernes.
  • Det føyes til krav om at egenerklæringen, som kreves når avlsmateriale sendes til og fra behandlingsanlegg, skal inneholde opplysninger om dyreart, nummeret på forseglingen av transportbeholderen og at forsendelsen oppfyller dyrehelsekravene i forordning (EU) 2020/686 kapittel 1.
  • Ordlyden i bestemmelsene om hvilke meldeprosedyrer myndighetene skal følge ved strømbrudd eller andre forstyrrelser av IMSOC harmoniseres med tilsvarende bestemmelser i forordning (EU) 2020/688, som regulerer forflytning av landdyr.
  • Det åpnes for å kunne teste dyr for tuberkulose ved hjelp av gamma-interferon test, som alternativ til intradermal test.
  • Det tas inn at avsendelsesdato skal oppgis i helsesertifikatene, mens opplysninger om rase tas ut.

I tillegg mindre justeringer av ordlyd og retting av mindre feil og utelatelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er tenkt gjennomført en ny forskrift, dvs. den samme forskriften som skal gjennomføre forordning (EU) 2020/686 i norsk rett. Navnet på den nye forskriften blir trolig "Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om avlsmateriale (avlsmaterialeforskriften)".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Overgangsbestemmelsen vedrørende forflytning av avlsmateriale som er samlet opp, produsert, behandlet eller lagret før 21. april 2020 sikrer at slikt materiale fortsatt kan inngå i handelen mellom EØS-statene. Det bidrar til at driftsansvarlige for slikt materiale kan unngå økonomiske tap som følge av nytt regelverk. Rettsakten forventes ellers ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Rettsakten har vært forelagt representanter for Geno, Norsvin, Norsk kennel klub og Biobank. Norsvin har gitt tilbakemelding om at rettsakten ser grei ut for de delene som omhandler avlsprodukter fra svin. Geno synes også endringene ser greie ut. Biobank hadde ingen merknader til en tidligere versjon av rettsakten, men har ikke gitt tilbakemelding på den endelige versjonen.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.07.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0880
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro