Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om retur av hov- og klovdyr etter deltakelse i arrangementer utenfor EU

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/54 av 21. oktober 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2020/692 med hensyn til ytterligere krav for import til EØS-området av visse typer hov- og klauvdyr som har opprinnelse i Unionen, er flyttet til et tredjeland eller territorium for å delta i arrangementer, utstillinger, framvisninger og show, for deretter å flyttes tilbake til Unionen

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/54 of 21 October 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/692 as regards additional requirements for the entry into the Union of certain ungulates which originate in the Union, are moved to a third country or territory to participate in events, exhibitions, displays and shows and are then moved back to the Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.1.2022)

Sammendrag av innhold
Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692.

Rettsakten endrer forordning (EU) 2020/692 ved at det åpnes for tilbakeførsel av visse hov- og klauvdyr som har opprinnelse i EØS-området, er flyttet til et tredjeland for deltagelse på arrangementer, utstillinger, framvisninger og show, for deretter å flyttes tilbake til opprinnelseslandet. Ved slik tilbakeførsel gjøres det unntak fra noen av de ordinære importkravene under visse vilkår. Tilsvarende bestemmelse finnes i artikkel 177 i forordningen for tilbakeførsel av hestedyr. Det har nå oppstått behov for å utvide denne bestemmelsen til også å omfatte storfe, sau og geit.

Vilkårene for at storfe, sau og geit kan tilbakeføres til et EØS-land etter en midlertidig eksport fra EØS-området for deltagelse på arrangementer, utstillinger, framvisninger og show er at:

• Oppholdet i tredjelandet ikke er lenger enn 15 dager.

• Tredjelandet er listeført for import av den relevante arten.

• Anlegget der arrangementet finner sted, tilfredsstiller kravene for oppsamlingssentraler for hov- og klauvdyr i tredjeland, samt kravene for import av hov- og klauvdyr gjennom hele oppholdsperioden.

• Transport av dyrene til og fra anlegget er i henhold til transportbestemmelsene i artikkel 17 i forordningen, samt at dyrene ikke lastes av i et annet tredjeland under transporten.

• Dyrene ikke har kontakt med dyr av lavere helsestatus fra de sendes fra EØS-landet til de returnerer til EØS-landet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne. Denne forskriften er per dags dato ikke fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at de foreslåtte endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer at dyrehelserisikoen ved midlertidig eksport og tilbakeførsel av storfe, sau og geit som deltar på arrangementer, utstillinger, framvisninger og show er minimal med de vilkårene som stilles for slik forflytning. I tillegg er omfanget av slike forflytninger veldig lite, noe som ytterligere reduserer risikoen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.10.2021
Anvendelsesdato i EU
20.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.06.2022
Anvendes fra i Norge
29.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0054
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro