Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr i Nord-Irland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1064 av 2. juni 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/520 med hensyn til oppbyggingen av identifikasjonskoden for sporbarhet for visse holdte landdyr i Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1064 of 28 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/520 with regard to the configuration of the animal identification code for the traceability of certain kept terrestrial animals for the United Kingdom in respect of Northern Ireland

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) 2021/520, som blant annet har bestemmelser om konfigurasjon av identifikasjonskoden til holdte storfe, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og hjortedyr. Endringene går ut på å føye til bestemmelser om hvilke landskoder som skal oppgis i identifikasjonskoden til dyr fra Nord-Irland. Endringsbehovet har oppstått som følge av Brexit og at EUs dyrehelseregelverk for Det forente kongerike sin del kun skal gjelde for Nord-Irland. Hovedregelen i forordning (EU) 2021/520 er at dyrenes identifikasjonskoder skal inneholde en landskode på enten to bokstaver etter ISO-standard 3166-1 alfa-2 eller tre siffer etter ISO-standard 3166-1 numerisk. Fordi ISO-standardene ikke har en underoppdeling som skiller Nord-Irland fra Det forente kongerike, kan de likevel ikke brukes i dette tilfellet. Rettsakten fastsetter at Nord-Irland isteden skal bruke koden IX, som er en kode på to bokstaver fastsatt i vedlegg I til forordning (EU) 2020/1470, som skal brukes dersom Nord-Irland skal behandles separat fra Det forente kongerike. Alternativt skal Nord-Irland bruke den tresifrede koden 899.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er tenkt gjennomført i en ny forskrift som utfyller bestemmelsene i dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) sammen med delegerte forordninger (EU) 2019/2035, 2020/1625 og 2021/520. Foruten bestemmelsen som gjennomfører forordningene, vil forskriften også kunne inneholde utfyllende nasjonale bestemmelser som utnytter handlingsrommet i forordningene.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynets tilsynssystemer må oppdateres for å kunne registrere dyr som innføres fra andre EØS-stater med identifikasjonskodene de er tildelt i opprinnelseslandet. Dette er engangskostnader, som er inkludert i overslaget over kostnadene med å gjennomgå og oppdatere disse tjenestene/systemene gitt i EØS-posisjonsnotatet for dyrehelseforordningen. Denne rettsakten fører ikke til at disse kostnadene blir større.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Denne rettsakten har ikke vært forelagt næringen spesielt. Imidlertid ble forordning (EU) 2021/520, som endres av denne rettsakten, forelagt representanter for husdyrnæringen og slakteribransjen med spørsmål om den krever endring i deres databaser, som utveksler data med Mattilsynets databaser. Svar ble bare mottatt fra Animalia. Animalia sa de må benytte samme format på opplysninger de skal utveksle med Mattilsynet. En endring av eksisterende opplysninger eller innføring av nye ID’er eller opplysninger vil medføre behov for endring også i næringens systemer. Da Animalia enda ikke vet hva som endres og til hva, kunne de likevel ikke si noe om kostnad.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.06.2021
Anvendelsesdato i EU
01.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.12.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2022
Anvendes fra i Norge
05.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1064
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro