Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr i Nord-Irland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/520 med hensyn til utformingen av identifikasjonskoden for sporbarhet for visse holdte landdyr for Det forente kongeriket hva angår Nord-Irland

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1064 of 28 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/520 with regard to the configuration of the animal identification code for the traceability of certain kept terrestrial animals for the United Kingdom in respect of Northern Ireland

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2016/429 fastsættes der regler om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. I del IV, afsnit I, kapitel 1 og 2, i nævnte forordning fastsættes reglerne for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt for sporbarhed af visse opdrættede landdyr og rugeæg i Unionen. Forordning (EU) 2016/429 giver også Kommissionen beføjelse til at vedtage regler, der supplerer visse ikkevæsentlige bestemmelser i forordningen ved hjælp af delegerede retsakter.

(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 fastsætter supplerende regler til forordning (EU) 2016/429 for registrerede og godkendte virksomheder med opdrættede landdyr og rugeæg samt for sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg. Del III i nævnte delegerede forordning indeholder bestemmelser om sporbarhed af opdrættede landdyr, nærmere bestemt del III, afsnit I og II, der fastsætter regler om sporbarhed for opdrættet kvæg samt opdrættede får og geder.

(3) For at sikre en ensartet anvendelse i Unionen af de sporbarhedsregler, der er fastsat i forordning (EU) 2016/429 og delegeret forordning (EU) 2019/2035, er der ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 fastsat gennemførelsesbestemmelser om sporbarhed af visse opdrættede landdyr.

(4) I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, finder forordning (EU) 2016/429 og Kommissionens retsakter, der har den som retsgrundlag, anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland efter overgangsperiodens udløb som fastsat i udtrædelsesaftalen. Reglerne i gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 finder derfor anvendelse i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. Af hensyn til klarheden bør der henvises til udtrædelsesaftalen i artikel 1 i nævnte gennemførelsesforordning.

(5) Desuden er der ved artikel 12, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 fastsat regler for konfigurationen af identifikationskoden for opdrættet kvæg og opdrættede får, geder, dyr af kamelfamilien og hjortedyr. Det første element i identifikationskoden er landekoden for den medlemsstat, hvor identifikationsmidlet først blev anbragt på dyrene, i form af enten koden på to bogstaver i overensstemmelse med standard 3166-1 alpha-2 fra Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO), undtagen for Grækenland, hvor koden på to bogstaver »EL« anvendes, eller landekoden på tre cifre i overensstemmelse med ISO-standard 3166-1 numerisk. Da der ikke er nogen underopdelinger for Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland i de ISO-standarder, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) 2021/520, bør nævnte forordning ændres, således at det fremgår, hvilken landekode der bør være det første element i identifikationskoden for opdrættet kvæg og opdrættede får, geder, dyr af kamelfamilien og hjortedyr, der er identificeret i det pågældende område i Det Forenede Kongerige.

(6) Bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1470 indeholder lande- og områdefortegnelsen for europæisk statistik over international handel med varer, og det fastsættes heri, at »XI« er den kode på to bogstaver, der skal anvendes, hvis Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland skal behandles separat i henhold til de betingelser, der er fastsat i de relevante EU-bestemmelser. Der bør derfor henvises til denne kode i artikel 12, litra a), nr. i), i gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 vedrørende Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(7) Desuden er der ikke defineret en tilsvarende kode på tre cifre til brug, når Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland, skal behandles separat. Den trecifrede kode »899« er ikke tildelt i ISO-standard 3166-1 numerisk. Der bør derfor henvises til denne kode i artikel 12, litra a), nr. ii), i gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 vedrørende Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(8) Gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.06.2021
Anvendelsesdato i EU
01.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet