Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporing av visse holdte landdyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/520 av 21. mars 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til sporing av visse holdte landdyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/520 of 24 March 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council with regard to the traceability of certain kept terrestrial animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EU) 2016/429 er der fastsat sporbarhedskrav for opdrættede dyr og avlsmateriale, og ved forordningen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter i denne henseende.

(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 supplerer forordning (EU) 2016/429 ved at fastsætte nærmere regler for sporbarhed af opdrættede landdyr og rugeæg.

(3) For at sikre en ensartet anvendelse i Unionen af reglerne for sporbarhed, som er fastsat i forordning (EU) 2016/429 og delegeret forordning (EU) 2019/2035, bør der vedtages visse regler ved nærværende forordning.

(4) Ved artikel 112, 113 og 115 i forordning (EU) 2016/429 fastsættes forpligtelser for operatører, der holder dyr af arterne kvæg, får, geder og svin, til at overføre oplysninger om deres dyr til de elektroniske databaser, der er oprettet i henhold til artikel 109, stk. 1, i samme forordning. Med henblik på at sikre, at alle opdateringer regelmæssigt overføres til disse databaser, er det nødvendigt i nærværende forordning at præcisere fristerne for overførsel af disse oplysninger.

(5) Desuden bør de oplysninger, som overføres af operatører, der holder kvæg, får, geder og svin, vedrørende deres dyr og virksomheder være tilgængelige for dem efter overførsel. Der bør derfor ved nærværende forordning fastsættes regler for ensartet adgang til data i de elektroniske databaser, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 109, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429.

(6) Derudover bør der ved nærværende forordning også fastlægges visse andre tekniske og operationelle detaljer og formater for elektroniske databaser over opdrættet kvæg og opdrættede får, geder og svin med henblik på at sikre en sammenlignelig kvalitet af databaserne i hele Unionen.

(7) På de betingelser, som er fastsat i artikel 110, stk. 1, litra b), og artikel 112, litra b), i forordning (EU) 2016/429, kan udvekslingen af elektroniske data mellem medlemsstaterne erstatte udstedelsen af identifikationsdokumenter for kvæg, når disse dyr flyttes mellem medlemsstaterne. Bovex-protokollen, der er udarbejdet af Kommissionen, har til formål at udveksle elektroniske oplysninger mellem medlemsstaternes elektroniske databaser for så vidt angår kvæg. Kommissionen bør anerkende, at denne udveksling af elektroniske data mellem medlemsstaternes databaser i henhold til denne protokol er fuldt ud funktionsdygtig.

(8) De identifikationsmidler, der skal anvendes til forskellige arter af landdyr, navnlig opdrættet kvæg og opdrættede får, geder, svin, dyr af kamelfamilien og hjortedyr samt fugle af papegøjefamilien, er fastsat ved delegeret forordning (EU) 2019/2035, og de tekniske specifikationer for disse identifikationsmidler bør fastlægges i nærværende forordning.

(9) Ved delegeret forordning (EU) 2019/2035 er der fastsat krav til elektronisk identifikation af opdrættet kvæg og opdrættede får, geder, svin, dyr af kamelfamilien og hjortedyr samt fugle af papegøjefamilien. Sådanne elektroniske identifikatorer bør godkendes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor dyrene holdes. For at sikre læsbarheden af disse elektroniske identifikatorer, når dyr flyttes mellem medlemsstater, bør der ved nærværende forordning fastlægges regler og betingelser for den kompetente myndigheds godkendelse af sådanne elektroniske identifikatorer. Disse godkendelser bør også tage hensyn til relevante ISO/IEC-standarder.

(10) For at sikre ensartet anvendelse af identifikation og sporbarhed i hele Unionen bør der ved nærværende forordning fastsættes frister for anbringelse af identifikationsmidler for opdrættet kvæg og opdrættede får, geder, svin, dyr af kamelfamilien og hjortedyr samt fugle af papegøjefamilien.

(11) Indtil datoen for anvendelsen af forordning (EU) 2016/429 omfatter EU-reglerne om sporbarhed forskellige undtagelser fra identifikations- og registreringssystemet for nogle kategorier af dyr, f.eks. dyr, der holdes i ekstensive systemer. Disse regler bør revideres, og der bør anvendes en afbalanceret og harmoniseret tilgang til undtagelserne fra identifikations- og registreringssystemet under hensyntagen til de relevante risici på den ene side og foranstaltningernes proportionalitet og effektivitet på den anden side. Der bør derfor fastlægges nye regler i nærværende forordning, der afspejler denne tilgang.

(12) Det er vigtigt til enhver tid at bevare fuld sporbarhed for opdrættet kvæg og opdrættede får, geder, svin og dyr af kamelfamilien og hjortedyr samt fugle af papegøjefamilien, og undgå enhver aktivitet, der kan udgøre en risiko for sporbarheden. Fjernelse, ændring og udskiftning af identifikationsmidler er aktiviteter, der kan udgøre en risiko for sporbarheden. Derfor må disse aktiviteter først udføres, efter at den kompetente myndighed har givet operatører tilladelse hertil. Visse regler vedrørende fjernelse, ændring og udskiftning er fastsat i delegeret forordning (EU) 2019/2035. Med henblik på at håndtere specifikke aspekter er der er behov for yderligere bestemmelser for disse aktiviteter, herunder fristerne for disse aktiviteter, og disse bestemmelser bør fastlægges i nærværende forordning.

(13) Med henblik på at sikre en gnidningsløs overgang til den nye retlige ramme bør operatører i medlemsstater fortsat kunne anvende de identifikationsmidler, der er godkendt før den 21. april 2021, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000, Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 og Rådets direktiv 2008/71/EF samt i overensstemmelse med de retsakter, der er vedtaget på grundlag af disse forordninger og dette direktiv, i en overgangsperiode på højst to år fra anvendelsesdatoen for nærværende forordning.

(14) Da forordning (EU) 2016/429 anvendes med virkning fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.03.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.07.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0520
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro