Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentlige sertifikater for import og transport av akvatiske dyr og produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2236 av 16. desember 2020 om fastsettelse av regler for anvendelser av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 med hensyn til maler for helsesertifikater til bruk ved innførsel til Unionen og forflytning i Unionen av forsendelser av akvatiske dyr og visse produkter av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr, offisiell utstedelse av slike sertifikater og oppheving av forordning (EF) nr. 1251/2008

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2236 of 16 December 2020 laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of aquatic animals and of certain products of animal origin from aquatic animals, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 1251/2008

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.2.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjennomfører nye modeller for helsesertifikater til bruk ved forflytning av akvatiske dyr og akvakulturprodukter innenfor EØS-området (samhandel). Rettsakten omfatter også et modellsertifikat for import av akvatiske dyr til EØS, samt en oppdatert kapteinserklæring for levering av fisk.

Denne endringen er knyttet til gjennomføringen av forordning (EU) 2016/429 - ny dyrehelseforordning, og dens krav med hensyn til dyrehelse. Rettsakten er hjemlet i både dyrehelseforordningen og kontrollforordningen.

Hovedinnholdet i sertifikatene er uendret, med unntak av nødvendige henvisninger til nytt regelverk og nødvendige oppdateringer knyttet til endret sykdomsliste og kategorisering av listeførte akvatiske sykdommer.

Sertifikatmodellene er kompatible med TRACES (Trade Control and Export System) og utgjør en del av IMSOC systemet (Integrated Management System for Official Controls). TRACES muliggjør utstedelse av sertifikater elektronisk. Dette underletter og forenkler systemet for sertifisering og gir samtidig en økt sikkerhet med hensyn til forfalskninger og feilopplysninger.

Artiklene i rettsakten gir en nærmere utdypning av hvor i vedleggene man kan finne modellsertifikatene som berører de forskjellige typer forsendelser i forbindelse med forflytninger mellom EØS-statene, og import til EØS-området, samt kapteinserklæringen.

Art. 6, 7 og 8 lister opp sertifikatene som skal benyttes for de forskjellige forsendelsene. Det er gitt en overgangsregel i art. 11, der man kan benytte de gamle sertifikatene i forordningene (EU) nr. 1251/2008 frem til 20. oktober 2021 så lenge disse er utstedt før 21. august 2021.

Rettsakten stiller også opp generelle regler for utstedelse av sertifikatene og regler for hvilke feil som kan rettes med et erstatningssertifikat, jf. art. 4 og 5. Disse reglene lå tidligere i forordning (EU) 2019/628, og er nå tatt inn denne rettsakten. Disse reglene er identiske med kravene som er gitt i rettsaktene for næringsmidler og landdyr.

Sist i rettsakten er det listet opp et lovspeil som viser hvor man finner reglene og sertifikatene fra de opphevede rettsaktene i denne nye rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever fastsettelse av en ny forskrift som gjennomfører denne rettsakten.

Samtidig må følgende forskrift endres:

- forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse

Det påpekes at gjennomføringen av denne rettsakten forutsetter at Stortinget har gitt samtykke til innlemmelse av den nye dyrehelseforordningen.

Mattilsynet har vurdert og besluttet å unnta rettsakten fra høring jf. utredningsinstruksen pkt. 3-3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Det vil i en overgangsperiode være et merarbeid for å sette seg inn i det nye regelverket, men dette vil være forbigående.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er en videreføring av dagens modellsertifikater, der man nå har samlet alle sertifikatene og nødvendige dokumenter for akvatiske dyr og akvakulturprodukter på samme sted.

Rettsakten vurderes som fornuftig og vil sikre mer oppdaterte modellsertifikater og dokumenter som er i samsvar med de nye grunnrettsaktene, ny kontrollforordning (forordning (EU) 2017/625) og ny dyrehelseforordning (forordning (EU) 2016/429).

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2020
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) 2016/429) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2236
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro