Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Hellas

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/942 av 8. mai 2023 om endring av vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2023/594 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/942 of 8 May 2023 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.6.2023

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.6.2023)

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom som rammer både ville og tamme griser. Sykdommen kan ha store konsekvenser for svinepopulasjonen og lønnsomheten av svineoppdrett ved at den får konsekvenser for forflytting av levende svin og produkter derav, både internt i EØS og ved eksport til tredjeland. Utbrudd av sykdommen medfører risiko for smittespredning både mellom anlegg av holdte svin og mellom villsvin.

Utbredelsen i flere EØS-land og tredjeland utgjør en konstant risiko for smittespredning til hittil ikke affiserte EØS-land. For å begrense videre smittespredning har EU fastsatt forordning (EU) 2023/594 om særskilte kontrolltiltak mot ASF. Denne forordningen gjelder i tillegg til generelle bestemmelser i dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 og bekjempelsesforordningen (EU) 2020/687.

I forordning (EU) 2023/594 er det i vedlegg I listet opp hvilke EØS-land som er berørt av utbrudd med ASF og ulike bekjempelsessoner i disse landene. Dette vedlegget endres fortløpende når den epidemiologiske situasjonen forandrer seg.
 
Rettsakten endrer vedlegg I av forordning (EU) 2021/594 for å oppdatere listen over land og soner tilpasset den epidemiologisk situasjon for ASF i Hellas.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i forordning (EU) 2021/594 retter seg i all hovedsak mot EØS-land med utbrudd av ASF. Enkelte forebyggende krav relatert til forbud mot forflytning av villsvin og informasjonskampanjer om ASF til publikum retter seg mot alle EØS-land. Forordningen er gjennomført i forskrift om midlertidige bekjempelses- og nødtiltak for å hindre spredning av nærmere angitte dyresykdommer i og til EØS (dyresykdomsnødtiltaksforskriften). Gjennomføringen er gjort på en slik måte at den tar høyde for framtidige endringer av forordningen. Denne rettsakten medfører derfor ikke behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.05.2023
Anvendelsesdato i EU
13.05.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet