Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/934 av 9. juni 2021 om fastsettelse av spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/934 of 9 June 2021 laying down special control measures for classical swine fever

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Klassisk svinepest (CSF) er en virussykdom som rammer både ville og tamme griser. Sykdommen kan ha store konsekvenser for svinepopulasjonen og lønnsomheten av svineoppdrett ved at den får konsekvenser for forflytning av levende svin og produkter derav både internt i EØS og ved eksport til tredjeland. Spredning av sykdommen kan påvirke produktiviteten i svineoppdrett både direkte og indirekte.

Beslutning 2003/764/EU gir bestemmelser om kontrolltiltak mot sykdommen i EØS-land og har vært endret flere ganger for å justeres i takt med utviklingen av sykdomsforekomst. Denne beslutningen hadde en gyldighet til 21. april 2021.

Dyrehelseforordningen danner et nytt juridisk rammeverk for forebygging og kontroll av sykdommer som kan overføres mellom dyr og fra dyr til mennesker. I artikkel 5 av dyrehelseforordningen er listeføres CSF som en A-sykdom som skal utryddes øyeblikkelig. I den utfyllende kategoriseringsforordningen (EU) 2018/1882 kategoriseres CSF i kategori A, D og E for svinefamilien (suidae). I utfyllende forordning (EU) 2020/687 gis det blant annet generelle bestemmelser om utryddelse av kategori A-sykdommer. Dyrehelseforordningen med utfyllende forordninger skal anvendes i EU fra 21. april 2021.

På grunn av nytt dyrehelseregelverk er det nødvendig å oppgradere kontrolltiltakene mot CSF i tråd med dette. Det er også nødvendig å justere disse tiltakene i tråd med internasjonale standarder som landdyrkoden til Verdens Dyrehelseorganisasjon (OIE).

CSF forekommer fortsatt EØS-landene Bulgaria og Romania. Av hensyn til epidemiologisk vurdering og prinsipper for risikohåndtering, er det en risiko for spredning av sykdommen til andre EØS-land. Generelle bestemmelser i dyrehelseforordningen og utfyllende forordning (EU) 2020/687 dekker ikke alle spesifikke detaljer for bekjempelse og kontroll av CSF. På denne bakgrunnen er gir rettsakten tidsbegrensede og særskilte bekjempelsestiltak mot CSF.

Rettsakten spesifiserer at et utbrudd av CSF defineres som forekomst av sykdommen hos holdte eller ville dyr, i tråd med definisjonen i dyrehelseforordningen. Tiltakene ved utbrudd er tilpasset forekomst hos tamme eller ville dyr. Prinsippet om regionalisering ved sykdomsutbrudd iht. forordning (EU) 2020/687 utdypes i rettsakten. I vedlegg I til rettsakten listeføres restriksjonssoner opprettet grunnet forekomst av CSF.

Forflytning av levende dyr utgjør den høyeste risikoen for spredning av CSF. Deretter utgjør forflytning av animalske produkter, avlsprodukter og animalske biprodukter også en risiko for sykdomsspredning. Rettsakten forbyr derfor på generelt grunnlag forflytning av svin og produkter derav fra restriksjonssoner. Tiltakene rettet mot levende svin og produkter fra levende svin er tilpasset risikoen de utgjør for spredning i tråd med bestemmelser i forordning (EU) 2020/687 og forordning (EU) 2020/2154. I tillegg refererer rettsakten til forordning (EU) 2020/686 når det gjelder registrering og godkjenning av anlegg med avlsprodukter og sporbarhet av avlsprodukter fra svin. Når det gjelder animalske biprodukter fra svin, utfyller rettsakten de generelle bestemmelsene i biproduktregelverket.

For å kunne opprettholde handel, gir rettsakten visse unntak med vilkår fra det generelle forflytningsforbudet fra restriksjonssoner. Det er myndighetene i avsenderlandet som er ansvarlig for at dyrene i forsendelsen oppfyller kravene for å kunne forflyttes til andre medlemsland eller tredjeland. Artikkel 18(2) retter seg imidlertid til myndighetene i land som mottar forsendelser av svin fra restriksjonssoner for CSF. Her stilles det krav om at dyrene i forsendelsen skal holdes isolert på mottakeranlegget i overvåkningsperioden gitt i vedlegg II av forordning (EU) 2020/687. Helsesertifikater som ledsager forsendelser av levende svin, eller produkter fra svin, fra restriksjonssoner til andre EØS-land skal inneholde en referanse til denne rettsakten.

Forsendelser av ferskt eller bearbeidet kjøtt fra slakterier i restriksjonssoner, men som stammer fra svin holdt utenfor restriksjonssonene, skal underlegges mindre strenge kontrolltiltak da de utgjør en mindre risiko for sykdomsspredning. Slike forsendelser kan tillates dersom produktene kan spores ved hjelp av spesielle stempler og virksomhetene følger visse krav. Disse stemplene må skille seg ut fra stempelmerkingen iht hygieneregelverket.

Særskilte biosikkerhetstiltak og risikoreduserende tiltak er nødvendige for å hindre spredning av sykdommen fra affiserte anlegg med svin. Disse tiltakene, og unntak fra disse på særskilte vilkår, listes opp i vedlegg II av rettsakten.

Referanse til medlemsland inkluderer Storbritannia i overgangsperioden iht. avtalen om brexit. Rettsakten har en varighet på 5 år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i rettsakten retter seg i all hovedsak mot EØS-land med utbrudd av CSF. Det er kun artikkel 18(2) om isolasjon og overvåkning av levende svin fra restriksjonssoner for CSF, som retter seg mot myndighetene i mottakerland av slike forsendelser.

Rettsakten vil gjennomføres i dyresykdomsnødtiltaksforskriften som samler alle særskilte bekjempelses- og nødtiltak mot ulike sykdommer internt i EØS. Dette vil være kategori A-sykdommer der det er pågående utbrudd i EØS-område og hvor det er behov for ytterligere tiltak for kontroll og bekjempelse (blant annet afrikansk svinepest, klassisk svinepest, høypatogen fugleinfluensa mfl.).

Mattilsynet vil oppdatere sin nettside hvor det er lagt ut lenker til EU Kommisjonens nettsider om forekomst av klassisk svinepest i EØS-området og oppdatert regelverk. Se "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Kravet om isolasjon og overvåkning av forsendelser av svin fra restriksjonssoner for CSF vil sannsynligvis ikke få anvendelse i Norge da vi ikke importerer levende svin fra EØS-land med sykdommen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det vurderes som faglig fornuftig å ha bestemmelser om særskilte bekjempelsestiltak mot klassisk svinepest så lenge sykdommen forkommer i EØS-land.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.06.2021
Anvendelsesdato i EU
14.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.06.2021
Anvendes fra i Norge
15.06.2021