Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/934 av 9. juni 2021 om fastsettelse av spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/934 of 9 June 2021 laying down special control measures for classical swine fever

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Klassisk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer opdrættede og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende dyrepopulation og landbrugets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i flytninger af sendinger af disse dyr og produkter heraf inden for Unionen og eksporten til tredjelande. Spredningen af sygdommen kan i væsentlig grad påvirke produktiviteten i landbrugssektoren som følge af både direkte og indirekte tab.

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i medlemsstaterne, og de er blevet ændret adskillige gange for primært at tage hensyn til udviklingen i den epidemiologiske situation i Unionen for så vidt angår denne sygdom. Den finder anvendelse indtil den 21. april 2021.

(3) Ved forordning (EU) 2016/429 fastlægges der en ny lovgivningsramme for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. Klassisk svinepest er listeopført i nævnte forordnings artikel 5, stk. 1, litra a), nr. ii), og er omfattet af de deri fastsatte sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler. I bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 er klassisk svinepest desuden opført som en kategori A-, D- og E-sygdom for Suidae og Tayassuidae, mens Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 supplerer de regler om bekæmpelse af kategori A-, B- og C-sygdomme, der er fastsat i forordning (EU) 2016/429, herunder sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende klassisk svinepest. Disse tre retsakter finder anvendelse fra den 21. april 2021.

(4) Det er nødvendigt at bringe de nuværende EU-bekæmpelsesforanstaltninger vedrørende klassisk svinepest, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU, i overensstemmelse med den nye retlige ramme for dyresundhed, der er fastsat ved forordning (EU) 2016/429. Det er også nødvendigt så vidt muligt at tilpasse EU-reglerne til internationale standarder, f.eks. dem, der er fastsat i kapitel 15.2 »Infektion med klassisk svinepest-virus« i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr (OIE-kodeksen).

(5) Den generelle situation med hensyn til klassisk svinepest i de medlemsstater, der er berørt af sygdommen, både på epidemiologisk plan og på risikostyringsplan, udgør en vedvarende risiko for en eventuel yderligere spredning af sygdommen i Unionen. De generelle sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat i forordning (EU) 2016/429 og i delegeret forordning (EU) 2020/687, omfatter ikke alle specifikke detaljer og aspekter vedrørende spredning af klassisk svinepest og den epidemiologiske situation. Der bør derfor fastsættes særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for et begrænset tidsrum på betingelser, der er passende i forhold til situationen med hensyn til klassisk svinepest i Unionen, for at sikre, at de nødvendige foranstaltninger gennemføres på en ensartet måde i Unionen, når der er risiko for spredning af sygdommen.

(6) I forordning (EU) 2016/429 definerer et udbrud som en officielt bekræftet forekomst af en listeopført sygdom eller en ny sygdom hos et eller flere dyr på en virksomhed eller et andet sted, hvor der holdes eller befinder sig dyr. Reglerne i nærværende forordning bør tage hensyn til, om et udbrud af klassisk svinepest forekom hos vildtlevende eller opdrættede svin.

(7) Ved nærværende forordning bør der fastlægges en regionaliseringstilgang, der bør anvendes som supplement til de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2020/687. Denne forordning bør indeholde en liste over restriktionszonerne i de medlemsstater, der er berørt af klassisk svinepest, med henblik på at opretholde den regionaliseringstilgang, der er fastlagt ved gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU.

(8) For så vidt angår risici for spredning af klassisk svinepest udgør flytning af sendinger af svin og forskellige svineprodukter forskellige risikoniveauer. Generelt udgør flytning af sendinger af opdrættede svin og avlsmateriale og animalske biprodukter af svin fra restriktionszoner et højere risikoniveau med hensyn til eksponering og konsekvenser end flytning af sendinger af animalske produkter. Flytning af sendinger af opdrættede svin og forskellige højrisikosvineprodukter fra de restriktionszoner, der er opført i bilag I til nærværende forordning, bør derfor forbydes på en måde, der står i et rimeligt forhold til den pågældende risiko, og under hensyntagen til bestemmelserne i delegeret forordning (EU) 2020/687 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2154.

(9) Reglerne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/686 supplerer forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af avlsmaterialevirksomheder, registrene over avlsmaterialevirksomheder, der skal føres af de kompetente myndigheder, operatørernes forpligtelser med hensyn til føring af fortegnelser, krav til sporbarhed og dyresundhed samt regler om krav til dyresundhedscertificering og anmeldelse vedrørende flytninger inden for Unionen af sendinger af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr med henblik på at forhindre spredning af overførbare dyresygdomme inden for Unionen via sådant materiale. Reglerne i nærværende forordning bør derfor henvise til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 for så vidt angår de oplysninger, der skal opbevares af de kompetente myndigheder, vedrørende godkendte avlsmaterialevirksomheder for svin.

(10) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 er der fastsat dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter med henblik på at forebygge og minimere risici for dyresundheden som følge af disse biprodukter. Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 er der desuden fastsat visse dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder bestemmelser vedrørende certifikatkrav i forbindelse med flytning af sendinger af animalske biprodukter til Unionen. Disse retsakter omfatter ikke alle specifikke detaljer og aspekter vedrørende risikoen for spredning af klassisk svinepest via animalske biprodukter hidrørende fra opdrættede og vildtlevende svin i de restriktionszoner, der er opført i bilag I til denne forordning. Der bør derfor ved denne forordning fastsættes særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for animalske biprodukter og flytning af sendinger af sådanne biprodukter fra restriktionszoner, der er opført i denne bilag I til denne forordning, for at sikre, at de nødvendige foranstaltninger gennemføres på en ensartet måde i Unionen, når der er risiko for spredning af sygdommen.

(11) For at undgå unødige forstyrrelser i samhandelen bør der fastsættes visse betingelser og undtagelser fra de forbud, der er fastsat i denne forordning. Undtagelserne bør også tage hensyn til de generelle regler om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der er fastsat i forordning (EU) 2016/429 og delegeret forordning (EU) 2020/687, og principperne i OIE-kodeksen for så vidt angår risikobegrænsende foranstaltninger vedrørende klassisk svinepest.

(12) I henhold til artikel 143 i forordning (EU) 2016/429 skal dyresundhedscertifikater ledsage flytninger af sendinger af dyr, herunder opdrættede svin. Hvis der gælder undtagelser fra forbuddet mod flytning af sendinger af opdrættede svin fra de restriktionszoner, der er opført i bilag I til denne forordning, for sådanne sendinger bestemt til flytning inden for Unionen, bør de pågældende dyresundhedscertifikater indeholde en henvisning til nærværende forordning for at sikre, at dyresundhedscertifikaterne indeholder tilstrækkelige og nøjagtige dyresundhedsoplysninger. Det er nødvendigt at begrænse de risici, der er forbundet med flytning af sendinger, og flytning til privat brug, af fersk kød, kødprodukter og andre animalske produkter hidrørende fra vildtlevende svin, kroppe af vildtlevende svin, der er bestemt til konsum, og vildtlevende svin fra de restriktionszone, der er opført i bilag I til denne forordning, inden for en og samme berørte medlemsstat og til andre medlemsstater. Risici for sygdomsspredning bør reduceres ved at forbyde flytning af sådan produkter og flytning af vildtlevende svin foretaget af operatører, jf. artikel 101 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688, inden for og fra berørte medlemsstater og til andre medlemsstater.

(13) I henhold til artikel 167, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/429 skal dyresundhedscertifikater udstedt af oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed ledsage sendinger af animalske produkter, herunder svineprodukter, som det er tilladt at flytte fra en restriktionszone, der er oprettet i henhold til artikel 71, stk. 3, i samme forordning, og som er omfattet af visse sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger. I tilfælde hvor nærværende forordning foreskriver undtagelser fra forbud mod flytning af sendinger af animalske produkter fra de restriktionszoner, der er opført i bilag I til denne forordning, bør der i de ledsagende dyresundhedscertifikater indsættes en henvisning til nærværende forordning for at sikre, at der gives tilstrækkelige og nøjagtige sundhedsoplysninger i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/2154.

(14) Flytning af sendinger af fersk eller forarbejdet kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i de restriktionszoner, der er opført i bilag I til denne forordning, eller holdt uden for de pågældende restriktionszoner, men slagtet i dem, bør være underlagt mindre strenge certifikatkrav for at undgå unødvendige og for byrdefulde handelsrestriktioner. Det bør være muligt at tillade flytning af de pågældende sendinger inden for en og samme medlemsstats område og til andre medlemsstater på grundlag af de sundheds- eller identifikationsmærker, der er anbragt af virksomheder, forudsat at disse virksomheder er udpeget i overensstemmelse med reglerne i denne forordning. De kompetente myndigheder bør kun udpege virksomheder, hvis de opdrættede svin og produkter heraf, der kan tillades flyttet uden for sådanne restriktionszoner, er klart adskilt fra de dyr og produkter, der ikke kan tillades at gøres til genstand for sådanne godkendte flytninger.

(15) I særlige situationer bør fersk kød fra opdrættede svin desuden mærkes i overensstemmelse med kravene vedrørende mærkning af fersk kød fra beskyttelses- og overvågningszoner, jf. bilag IX til delegeret forordning (EU) 2020/687, eller det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, hidrørende fra opdrættede svin bør mærkes med særlige mærker. Disse særlige mærker må ikke forveksles med det sundhedsmærke, der er omhandlet i artikel 48 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/627, eller med det identifikationsmærke, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004.

(16) Det er nødvendigt med visse risikobegrænsende foranstaltninger og skærpede biosikringsforanstaltninger for at forebygge og bekæmpe klassisk svinepest på virksomheder med opdrættede svin. Disse foranstaltninger bør fastsættes i bilag II til nærværende forordning og bør omfatte virksomheder, der er omfattet af undtagelser vedrørende flytning af sendinger af svin, der holdes i de restriktionszoner, der er opført i bilag I. Disse foranstaltninger bør adressere de procedurer og infrastrukturer, der findes på virksomheder med opdrættede svin; de bør også adressere risikoen for, at dyr (andre end de opdrættede svin) strejfer om på stedet og i bygningerne. Denne risiko er højere, når der er tale om vildtlevende svin, der kommer ind i på stedet og i bygningerne. Når der er andre arter involveret (selskabsdyr eller skadegørere), der funger som smittebærere, og risikoen er stadig til stede, og der bør også tages hånd om denne risiko.

(17) I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, finder forordning (EU) 2016/429 og Kommissionens retsakter, der har den som retsgrundlag, anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland efter overgangsperiodens udløb som fastsat i udtrædelsesaftalen. Henvisningerne til medlemsstater i nærværende forordning bør derfor omfatte Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(18) Da forordning (EU) 2016/429 finder anvendelse fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning anvendes fra tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, således at foranstaltningerne kan anvendes rettidigt.

(19) Denne forordning bør finde anvendelse i en periode på mindst fem år under hensyntagen til Unionens erfaringer med bekæmpelsen af klassisk svinepest og den aktuelle epidemiologiske situation og de indførte sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende denne sygdom i de medlemsstater, der er berørt af sygdommen. Varigheden af disse foranstaltninger og de restriktionszoner, der er opført i bilag I til denne forordning, bør overvåges og tages op til fornyet overvejelse, når der fremkommer nye elementer.

(20) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.06.2021
Anvendelsesdato i EU
14.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.06.2021
Anvendes fra i Norge
15.06.2021