Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av bestemmelser for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 2016/429 med hensyn til listeførte sykdommer som omfattes av Unionens overvåkningsprogram, det geografiske virkeområdet for slike programmer og hvilke listeførte sykdommene det kan opprettes sykdomsfrie segmenter for

(Draft) Commission Implementing Regulation laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards the listed diseases subject to Union surveillance programmes, the geographical scope of such programmes and the listed diseases for which the disease-free status of compartments may be established

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.1.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler hvilke sykdommer som skal inngå i unionens overvåkningsprogram (fugleinfluensa) og hvilke listeførte sykdommer det kan opprettes sykdomsfrie segmenter for (tolv sykdommer hos akvatiske dyr). Rettsakten er en underliggende gjennomføringsforordning til dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 (AHL). Rettsakten gir detaljerte bestemmelser tilhørende AHL del II som omhandler notifisering, rapportering, overvåkning, bekjempelse og fristatus.

Unionsovervåkningsprogram

Kriteriene for hvilke listeførte sykdommer som skal omfattes av et unionsovervåkningsprogram er gitt i en underliggende delegert forordning (SANTE 7066/2019) til AHL del II. Sykdommene skal utgjøre en trussel til dyre- og muligens folkehelsa i EU som helhet og ha mulige store økonomiske konsekvenser. De skal ha et sykdomsbilde som kan endre seg over tid. Videre skal sykdommene kunne spres av infiserte ville dyr. Det skal også være nødvendig med jevnlig overvåkning av spredning og agensets egenskaper for at tiltakene mot sykdommene skal være optimale.

Rettsakten listefører kun høy- og lavpatogen aviær influensa som skal omfattes av et unionsovervåkningsprogram.

Fristatus for akvatiske sykdommer i segmenter

Videre listefører rettsakten akvatiske sykdommer som det vil være mulig å opprette segmenter med fristatus for. I hovedsak videreføres reglene i nåværende fiskehelsedirektiv 2066/88/EC, med unntak av listeføringen av Koi Herpesvirus (KHV). Dette skylles en endret kategorisering av denne sykdommen, fra en ikke-eksotisk sykdom med krav om minimumstiltak for bekjempelse i dag, til en E-sykdom i AHL og delegert forordning 2018/1882. En sykdom som er kategorisert som E alene er ikke omfattet av andre krav enn overvåking i Unionen.

For KHV vil det likevel være mulig å opprette nasjonale tiltak og oppnåelse av fristatus (for hele landet eller i soner) iht. Artikkel 226 i AHL. Nærmere regler om prosedyrene for dette foreligger ikke per dags dato, og det kan heller ikke utelukkes at det vil være mulig å opprette segmenter også for disse sykdommene i kommende underliggende regelverk.

Sykdommene som listes opp med mulighet for fristatus i segmenter er:

• Epizootisk hemapoietisk nekrose

• Viral hemorrhagisk septikemi

• Infeksiøs hemapoietisk nekrose

• Infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakse anemi virus

• Infeksjon med Microcytos mackini

• Infeksjon med Perkinsus marinus

• Infeksjon med Bonamia ostreae

• Infeksjon med Bonamia exitiosa

• Infeksjon med Marteilia refringens

• Infeksjon med Taura syndrome virus

• Infeksjon med yellow head virus

• Hvitflekksykdom hos krepsdyr

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten skal gjennomføres i norsk rett. Gjennomføringen vil sannsynligvis bli gjort i “AHL-pakken” som gjennomfører AHL med underliggende regelverk. Foreløpig forskriftsstruktur for “AHL-pakken” viser at denne rettsakten vil gjennomføres i “Notifikasjonsforskriften”.

Gjennomføring av “AHL-pakken” vil medføre at en lang rekke norske forskrifter må oppheves helt eller delvis. Viser til EØS-notat for dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 (AHL) for mer informasjon om regelverksendringer utløst av gjennomføring av “AHL-pakken”.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kriteriene for et unionsovervåkningsprgram er strengere og gir mindre muligheter for nasjonale valg enn andre overvåkningsprogram. Hensikten er at overvåkningen skal bli mest mulig harmonisert i hele EØS-området for å kunne oppdage sykdomsutbrudd tidlig og effektivisere bekjempelsen av disse.

Dette vil kunne gi både økonomiske og administrative konsekvenser da dagens overvåkningsprogram for fugleinfluensa må tilpasses kriteriene for unionsovervåkningsprogrammet. Nøyaktig hvilke endringer som må gjøres og størrelsene på konsekvensene av disse endringene har vi per dags dato ikke fullstendig oversikt over. Men det må tillegges at kriteriene for overvåkning av fugleinfluensa i gjeldende regelverk gitt i beslutning 2010/367/EU er relativt spesifikke og at mange av disse vil videreføres.

Listen over hvilke akvatiske sykdommer det kan oppnås fristatus for i segmenter er stort sett en videreføring av dagens bestemmelser. Norge har i dag kategori III helsestatus for KHV, slik at endringen av at det ikke kan oppnås KHV-fristatus for segmenter må ansees å ha få eller ingen konsekvenser for Norge. Denne sykdommen er mest relevant for Norge når det gjelder innførsel av prydfisk til private akvarier.

Norge har derimot handelsmessig viktige segmenter for ILA, og det nye regelverket viderefører mulighetene for dem fremover.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten ansees som relevant og akseptabel.

Unionsovervåkningsprogram for sykdommer er et nytt begrep som innføres under AHL. I tidligere regelverk har det vært krav til overvåkning av alvorlige sykdommer, men kriteriene og enhetligheten/det nasjonale handlingsrommet for slik overvåkning har variert fra sykdom til sykdom. Vi vurderer at enhetnlig overvåkning av spesielt alvorlig og grenseoverskridende sykdommer i EØS er viktig. Høy- og lavpatogen fugleinfluensa er sykdommer som innfrir kriteriene for unionsovervåkning og en enhetlig overvåkning av disse sykdommen vil sannsynligves forbedre forbedre overvåkningen, tidlig oppdagelse og bekjempelse av sykdommene.

Samtidig vil et krav om at sykdommer skal overvåkes etter strenge kriterier i et unionsovervåkningsprogram sannsynligvis medføre administrative og økonomiske byrder. Disse byrdene må veies opp mot sannsynligheten for forbedret overvåkning.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet