Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om unntak fra krav om registrering og journalføring for akvakulturanlegg

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2037 av 22. november 2021 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til unntak fra driftsansvarliges plikt til registrering av akvakulturanlegg og journalføring

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2037 of 22 Nvember 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council with regard to exemptions from the obligations for the registration of aquaculture establishments and record-keeping of operators

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.1.2022)

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en utfyllende forordning til basisforordningen i det nye dyrehelseregelverket fra EU, forordning (EU) 2016/429 (dyrehelseforordningen). Rettsakten utfyller bestemmelsene i dyrehelseforordningens del IV, avdeling II som kun gjelder akvatiske dyr. Den inneholder bestemmelser om medlemsstatenes mulighet for å gi driftsansvarlige for anlegg unntak fra kravet om registrering i henhold til dyrehelseforordningen artikkel 174. Unntaket forutsetter at anlegget kun utgjør en uvesentlig risiko for spredning av listeførte og nye sykdommer. I tillegg inneholder rettsakten også bestemmelser om medlemsstatenes mulighet for å gi bestemte driftsansvarlige for anlegg, og transportører, unntak fra noen av kravene til journalføring. 

Typer av akvakulturanlegg som kan fritas fra kravet om registrering:

Dyrehelseforordningens artikkel 172 stiller krav om at alle driftsansvarlige for akvakulturanlegg skal registrere sitt anlegg før de starter driften. I tillegg gir forordningen i artikkel 174 medlemsstatene muligheter for å unnta bestemte kategorier av anlegg fra dette kravet, forutsatt at de utgjør en uvesentlig risiko. Forordning (EU) 2021/2037 gir nærmere bestemmelser om hvilken type anlegg som kan unntas og gjelder kun lukkede anlegg, eller anlegg som ikke har utløp av ubehandlet avløpsvann til naturlige vannmasser. Videre stilles det krav om at anlegget heller ikke flytter dyr til andre akvakulturanlegg, eller slipper dem ut i naturen. Følgende typer anlegg angis:

  • Anlegg hvor prydfisk holdes i akvarier eller i dammer som selskapsdyr.
  • Restauranter hvor prydfisk holdes i akvarier eller i dammer med henblikk på konsum.
  • Anlegg hvor akvakulturdyr holdes for helserelaterte formål eller lignende.
  • Detaljhandel som holder akvakulturdyr bestemt til prydformål, levert direkte av et akvakulturanlegg godkjent iht. dyrehelseforordningens artikkel 176 eller 177 (godkjent anlegg), og som selger direkte til den enkelte selskapsdyrholder. 
  • Rekreasjonsanlegg utendørs, som holder akvakulturdyr i dammer for estetiske formål, eller av vannkvalitetsgrunner, og som får dyrene levert direkte fra et godkjent anlegg.
  • Husholdninger som holder akvakulturdyr i dammer eller tanker, kun for eget konsum, og som får dem levert direkte fra et godkjent anlegg.

I tillegg kan også akvakulturanlegg, som består av nettbur eller andre strukturer, hvor tidligere viltlevende akvatiske dyr holdes midlertidig i naturlige vannområder i påvente av konsum, fritas fra registreringskravet. Dette forutsetter at anlegget er i den samme epidemiologiske enhet som dyrene ble fanget i.

Typer av akvakulturanlegg og transportører som medlemsstatene kan unnta fra visse krav til journalføring:

I dyrehelseforordningen artikkel 186 stilles det krav til driftsansvarlige for både registrerte og godkjente anlegg, om journalføring av bestemte opplysninger. Samme artikkel gir også medlemsstatene mulighet for å unnta bestemte anlegg fra noen av disse kravene. Et unntak forutsetter at anlegget er registrert, utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer og at sporbarheten sikres. Forordning (EU) 2021/2037 inneholder ytterligere vilkår for å bli unntatt fra kravet om journalføring og stiller krav om at anlegget ikke flytter akvakulturdyr til andre akvakulturanlegg eller setter dem ut i naturen.

Tilsvarende som for driftsansvarlige for anlegg kan medlemsstatene også unnta transportører fra journalføring av alle eller bestemte opplysninger i henhold til dyrehelseforordningens artikkel 188. Også her er forutsetningen at transporten utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer og at sporbarheten sikres. Forordning (EU) 22021/2037 stiller ytterligere vilkår for dette unntaket og omfatter følgende transporter:

  • Flytting av akvakulturdyr for prydformål hvor transporten skjer i forseglede lekkasjesikre beholdere. Beholderne må forbli uåpnede og intakte fra tidspunktet de lastes til de når sitt bestemmelsessted.
  • Flytting av egg og gameter fra akvakulturdyr avsett for akvakulturanlegg eller for utsett i naturen kan unntas på samme vilkår.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i en ny nasjonal forskrift, som gjennomfører utfyllende bestemmelser til dyrehelseforordningens del IV, avdeling II om forflytninger, registrering, godkjenning og journalføring. Forskriften er foreslått å hete "dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr". To andre viktige forordninger planlegges også gjennomført i denne forskriften, forordning (EU) 2020/990 og forordning (EU) 2020/691.

Forordning (EU) 2021/2037 retter seg mot myndighetene og angir ytterligere vilkår for unntaksbestemmelser i dyrehelseforordningen. Det er opp til medlemsstatene å avgjøre hvorvidt unntakene skal gjelde nasjonalt. Mattilsynet foreslår i sitt høringsutkast til den nevnte dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr at disse unntaksbestemmelsene gjøres gjeldende nasjonalt. 

En rekke av typene anlegg som foreslås unntatt fra kravet om registrering i forordning (EU) 2021/2037, er i dagens regelverk ikke omfattet av krav om registrering eller godkjenning. Dette forutsatt at de er såkalt lukkede anlegg, dvs. at de har avløp til kommunalt avløpsnett, sedimentering til grunn eller at de behandler avløpsvannet. Endringene for disse anleggene blir at de for å unntas fra krav om registrering må hente dyr fra grossister som har godkjenning som akvakulturanlegg. Grossister, som i dagens regelverk har vært unntatt fra kravet om godkjenning, forutsatt at de er lukket, må i det nye regelverket godkjennes. Godkjenning kreves her fordi en vurderer forflytninger av akvatiske dyr som en betydelig risiko for spredning av smittsomme sykdommer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet antar at bestemmelsene ikke får store økonomiske eller administrative konsekvenser. Zoobutikker og tilsvarende typer anlegg som er listet i forordningen vil, forutsatt at de er lukket, kunne unngå den administrative byrden ved registrering eller godkjenning hvis de sikrer innkjøp av dyr fra godkjente grossister av akvariedyr. Hvis ikke må de registrere seg, hvilket vil gi begrensede administrative byrder. Grossister derimot vil uavhengig av sitt vannutløp eller behandling av avløpsvannet måtte godkjennes pga. risikoen tilknyttet deres forflytninger av fisk. Mattilsynet har per nå ikke oversikt over hvor mange nye godkjenningspliktige grossister vi har, men antar at antallet er begrenset da vi kjenner til at mange zoobutikker/detaljister kjøper inn dyr fra grossister i EU.

Sakkyndige instansers merknader

​Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
02.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.11.2021
Anvendelsesdato i EU
13.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2022
Anvendes fra i Norge
30.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2037
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro