Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/497 av 28. mars 2022 om endring og retting av vedlegg I og II til gjennomføringsforordning (EU) 2021/403 med hensyn til maler for helsesertifikater og maler for kombinerte helsesertifikater / offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen og forflytning mellom medlemsstatene av forsendelser av visse kategorier av landdyr og avlsmateriale fra disse

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/497 av 28 March 2022 amending and correcting Annexes I and II to Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards certain model animal health certificates, animal health/official certificates and declarations for the movements between Member States and the entry into the Union of consignments of certain species and categories of terrestrial animals and germinal products thereof

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2022/497, gjennomfører flere endringer og presiseringer til de eksisterende helsesertifikatene i rettsakten som angår helsesertifikater for landdyr og avlsmateriale derav - forordning (EU) 2021/403.

Kommisjonen har sett behovet for å oppdatere flere av sertifikatene i vedlegg II, som ligger i kapitlene 4, 12 til 22, 34a, 39, 42, 47, 48, 50, 53, 54, 59 og 63. Oppdateringene baserer seg på behovet for å klargjøre bruken av de forskjellige helsesertifikatene, rette opp feil i henvisninger, klargjøre bruken av felt i helsesertifikatene, og rette opp noen felt til å kunne inneholde mer relevant informasjon.

Det er også tatt med en overgangsperiode der man kan bruke de gamle utgavene av sertifikatene så lenge de er utstedt senest 15. september 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever en endring av forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/403 i norsk rett.

Denne endringen vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten gjennomfører mange endringer og presiseringer til helsesertifikatene som ligger i vedlegg II til forordning (EU) 2021/403. Disse er nødvendige for å få riktig forståelse og bruk av helsesertifikatene. Det er også gitt en overgangsordning for bruk av de game sertifikatene så lenge de er utstedt senest 15. september 2022.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 28. mars 2022, og kunngjort i EUR-Lex 29. mars 2022. Rettsakten trer i kraft i EU den 18. april 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.03.2022
Anvendelsesdato i EU
18.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022