Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for visse fjørfe, burfugl og avlsmateriale fra disse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/37 av 12. januar 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/403 med hensyn til maler for helsesertifikater og maler for kombinerte helsesertifikater / offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen og forflytning mellom medlemsstatene av forsendelser av visse arter og kategorier av fjørfe og burfugl og avlsmateriale fra disse

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/37 of 12 January 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain species and categories of poultry and captive birds and germinal products thereof

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.6.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2022/37, gjennomfører en nødvendig endring i rettsakten som angår helsesertifikater for landdyr og avlsmateriale derav - forordning (EU) 2021/403.

Kommisjonen har sett behovet for å oppdatere det eksisterende helsesertifikatet for transport innen EU/EØS av under 20 fjørfe eller under 20 egg til klekking, for å oppdatere regelverkshenvisningen til det nyeste regelverket (vedlegg I kap. 18). Det samme gjelder for fjørfe som skal til slakting, der regelverkshenvisningene må oppdateres med de nyeste reglene (vedlegg I kap. 19).

Regelverkshenvisningene i sertifikatet for egg til klekking (vedlegg II, kap. 27 og 28), blir også oppdatert med de nyeste regelverkskravene.

Det gis et nytt sertifikat i vedlegg II kap. 34 for burfugl for å ta høyde for en endring i regelverket for burfugl, der det er gitt et unntak for duer brukt i konkurranser. Det er også behov for å oppdatere artikkel 17 til forordning (EU) 2021/403, for å oppdatere opplistingen av sertifikater til å også omfatte det nye sertifikatet i vedlegg II kap. 34.

Det er gitt en overgangsordning for at produkter som er sendt før 15. juni 2022 kan bruke de gamle sertifikatene i forordning (EU) 2021/403 frem til 15. september 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever en endring av forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/403 i norsk rett.

Denne endringen vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten gjør flere endringer til regelverkshenvisningene, som er nødvendig for å sikre at de omfattede fuglene og egg oppfyller EU-kravene når de innføres til EU/EØS. Disse endringene vurderes som fornuftige.

Innføringen av et nytt sertifikat for å ta høyde for unntak i regelverket når det gjelder konkurranseduer, er også fornuftig.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 12. januar 2022, og kunngjort i EUR-Lex 13. januar 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU den 16. januar 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.01.2022
Anvendelsesdato i EU
16.01.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022