Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikat for og innførsel av sau og geit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/250 av 21. februar 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/403 med hensyn til tillegg av en ny modell for dyrehelse-/offisielt sertifikat for innførsel til Nord-Irland av sauer og geiter fra Storbritannia og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til listen over tredjestater hvorfra innførsel til Unionen av sau og geiter er tillatt

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/250 of 21 February 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards the addition of a new model animal health/official certificate for the entry into Northern Ireland of ovine and caprine animals from Great Britain and amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the list of third countries authorised for the entry into the Union of ovine and caprine animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 fastsættes regler vedrørende dyresundhedscertifikater som omhandlet i forordning (EU) 2016/429 og de dyresundhedscertifikater baseret på forordning (EU) 2016/429 og forordning (EU) 2017/625, der kræves ved indførsel til Unionen af landdyr. Nærmere bestemt fastsættes det i artikel 14 i nævnte gennemførelsesforordning, at dyresundhedscertifikater og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af visse kategorier af hovdyr, skal følge visse modeller i bilag II dertil. Artiklen omhandler bl.a. model »OV/CAP-X«, som fastsat i kapitel 4 i nævnte bilag, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af får og geder.

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 er der fastsat lister over tredjelande, territorier og zoner deri, hvorfra indførsel til Unionen af arter og kategorier af dyr, der er omfattet af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692, er tilladt. Navnlig henviser artikel 3 i nævnte gennemførelsesforordning til del 1 i bilag II dertil, der indeholder en liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af hovdyr til Unionen.

(3) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos dyr. Mere specifikt fastsættes i kapitel E i bilag IX til nævnte forordning kravene vedrørende import til Unionen af får og geder.

(4) I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, finder direktiv (EF) nr. 999/2001, (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625, og Kommissionens retsakter, der har disse som retsgrundlag, anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland efter overgangsperiodens udløb som fastsat i udtrædelsesaftalen. Levende dyr, der afsendes fra Storbritannien til Nordirland, er således nu underkastet den ordning, der gælder for import fra tredjelande.

(5) Ved forordning (EU) 2022/175 ændredes kravene i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 for indførsel til Unionen af avlsfår og -geder og tillader, indtil den 31. december 2024, indførsel fra Storbritannien til Nordirland af disse dyr, hvis de kommer fra bedrifter i Storbritannien, som er involveret i den treårige proces med at opnå status som en bedrift med en kontrolleret risiko for klassisk scrapie. Disse nye importkrav bør afspejles i et nyt specifikt standardcertifikat for disse dyr, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2021/403. Det er derfor nødvendigt at ændre artikel 14 og bilag II til nævnte gennemførelsesforordning.

(6) Da det nye importkrav i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 kun gælder for får og geder, der kommer fra bedrifter i Storbritannien, er det i del 1 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 desuden nødvendigt at begrænse anvendelsen af det nye standardcertifikat, der er fastsat i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/403, til Storbritannien. Det er derfor nødvendigt at ændre angivelserne for Det Forenede Kongerige i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404.

(7) Gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 og (EU) 2021/404 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.02.2022
Anvendelsesdato i EU
14.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022