Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikat for og innførsel av sau og geit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/250 av 21. februar 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/403 med hensyn til tillegg av en ny modell for dyrehelse-/offisielt sertifikat for innførsel til Nord-Irland av sauer og geiter fra Storbritannia og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til listen over tredjestater hvorfra innførsel til Unionen av sau og geiter er tillatt

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/250 of 21 February 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards the addition of a new model animal health/official certificate for the entry into Northern Ireland of ovine and caprine animals from Great Britain and amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the list of third countries authorised for the entry into the Union of ovine and caprine animals

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2022/250, gjennomfører et nytt helsesertifikat i rettsakten som angår helsesertifikater for landdyr og avlsmateriale derav - forordning (EU) 2021/403.

Kommisjonen har sett behovet for å oppdatere rettsakten forordning (EU) 2021/403 art. 14 og vedlegg II, med et nytt helsesertifikat for sauer og geiter som skal innføres til Nord-Irland fra Storbritannia. Dette sertifikatet skal gjelde frem til 31. desember 2024. Datoen er knyttet til reglene i forordning (EF) nr. 999/2001 som gir særlige regler for importen av visse dyr frem til denne datoen.

Videre er det nødvendig å oppdatere tredjelandslisten i forordning (EU) 2021/404 for å klargjøre denne ordningen med et nytt sertifikat som nevnt ovenfor.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever en endring av forskriftene som gjennomfører forordning (EU) 2021/403 og forordning (EU) 2021/404 i norsk rett.

Denne endringen vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrifter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten legger til et nytt helsesertifikat i forordning (EU) 2021/403 som skal benyttes ved transport av sauer og geiter fra Storbritannia til Nord-Irland frem til 31. desember 2024, som er datoen for hvor lenge særordningen i forordning (EF) nr. 999/2001 har gitt for disse dyrene (endring ved forordning (EU) 2022/175).

I tillegg er det nødvendig å oppdatere tredjelandslisten i forordning (EU) 2021/404 for å sikre riktig avgrensning i forhold til bruken av dette nye sertifikatet.

Begge disse endringen fremstår som fornuftige og sikrer handelen med disse dyrene, uten at man øker noen risiko knyttet til dyresykdommer og smitte.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 21. februar 2022, og kunngjort i EUR-Lex 22. februar 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU den 14. mars 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.02.2022
Anvendelsesdato i EU
14.03.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022