Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/403 av 24. mars 2021 om regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 med hensyn til modell for dyrehelsesertifikater og modell for dyrehelse-/offisielle sertifikater for innførsel til i Unionen og forflytning mellom medlemsstatene av sendinger av visse kategorier landdyr og avlsprodukter av disse, offisiell sertifisering for slike sertifikater og om oppheving av beslutning 2010/470 / EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/403 of 24 March 2021 laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof, official certification regarding such certificates and repealing Decision 2010/470/EU

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2016/429 er der fastsat regler om dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder krav vedrørende udstedelse af officielle dyresundhedscertifikater til brug ved diverse flytninger af landdyr og produkter deraf. Forordningen tillægger desuden Kommissionen beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter om fastsættelse af regler vedrørende standardmodeller til dyresundhedscertifikater og erklæringer samt regler vedrørende de oplysninger, som visse dokumenter og erklæringer, der kræves ved indførsel til Unionen af sendinger af dyr og avlsmateriale, skal indeholde. Kommissionen tillægges ved nævnte forordning desuden beføjelse til at fastsætte særlige regler vedrørende standardmodeller til disse dyresundhedscertifikater, erklæringer og andre dokumenter for visse kategorier af dyr og avlsmateriale. Det følger også af forordning (EU) 2016/429, at dyresundhedscertifikater kan indeholde andre oplysninger, som kræves i henhold til anden EU-lovgivning.

(2) Ved forordningens artikel 146, stk. 2, samt artikel 156, stk. 2, første afsnit, litra a), og artikel 162, stk. 5, i forordning (EU) 2016/429 tillægges Kommissionen desuden beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter om fastsættelse af regler vedrørende standarddyresundhedscertifikater til brug ved flytning til en anden medlemsstat af visse landdyr og avlsmateriale af disse landdyr.

(3) Med henblik på en ensartet implementering af reglerne i forordning (EU) 2016/429 bør der ved nærværende forordning fastlægges standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater, som indeholder de dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning mellem medlemsstater og indførsel til Unionen af visse landdyr og avlsmateriale af disse landdyr.

(4) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/686 er der fastsat supplerende regler vedrørende registrerede og godkendte avlsmaterialevirksomheder og krav til sporbarhed og dyresundhed i forbindelse med flytning inden for Unionen af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr. I nævnte forordnings bilag IV er der fastsat supplerende regler vedrørende de oplysninger, der skal fremgå af dyresundhedscertifikatet for avlsmateriale af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien og af andre dyr opført deri, der flyttes mellem medlemsstater. Det følger af samme forordning, at sådanne dyresundhedscertifikater bl.a. skal indeholde relevante oplysninger om dyresundhedssituationen. Der bør derfor i nærværende forordning og de standardcertifikater, der fastlægges herved, tages hensyn til de supplerende regler og krav i delegeret forordning (EU) 2020/686.

(5) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 fastsættes der supplerende regler om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, for så vidt angår flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg. Der fastsættes ved nævnte forordning særlige krav vedrørende sådanne flytninger og supplerende regler om udstedelse af dyresundhedscertifikater, navnlig regler vedrørende de oplysninger, der skal fremgå af dyresundhedscertifikaterne for visse landdyr og rugeæg, der flyttes til en anden medlemsstat. Der bør med nærværende forordning og de standardcertifikater, der fastlægges herved, derfor tages hensyn til de supplerende regler, der er fastsat ved delegeret forordning (EU) 2020/688.

(6) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 er der fastsat supplerende dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af bl.a. visse landdyr og avlsmateriale af de arter og kategorier af opdrættede landdyr, der er opført deri. Først og fremmest skal sådanne sendinger i henhold til nævnte forordning ledsages af et dyresundhedscertifikat og, i det omfang nævnte forordning foreskriver det, af erklæringer eller andre dokumenter. Følgelig bør der i de standardcertifikater, der fastlægges ved nærværende forordning, tages hensyn til de relevante garantier, der er fastsat ved delegeret forordning (EU) 2020/692.

(7) I delegeret forordning (EU) 2020/686 defineres også specifikt bl.a. visse typer avlsmateriale samt avlsmaterialevirksomheder. Med henblik på anvendelsen af nævnte delegerede forordning er der desuden ved delegeret forordning (EU) 2020/692 fastlagt specifikke definitioner af bl.a. visse opdrættede landdyr samt af »specifikt patogenfrie æg« og af »unikt godkendelsesnummer«. Nærværende forordning bør derfor også tage hensyn til visse af definitionerne i delegeret forordning (EU) 2020/686 og (EU) 2020/692.

(8) De standardcertifikater, der kræves af hensyn til dyrs sundhed og velfærd samt af folkesundhedsmæssige hensyn, er i dag fastlagt i flere forskellige retsakter. Af hensyn til klarheden og retssikkerheden samt for at sikre let adgang for de kompetente myndigheder, de relevante operatører og offentligheden bør standardcertifikaterne til brug ved flytning mellem medlemsstater og ved indførsel til Unionen af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf konsolideres i én enkelt retsakt.

(9) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 er der fastlagt standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved flytning inden for Unionen eller mellem medlemsstater af sendinger af dyr og produkter, og forordningen indeholder regler, der skal sikre sådanne certifikaters forenelighed med Trade Control and Expert System (Traces) og lette certificeringsprocessen i Unionen. De standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved flytning mellem medlemsstater af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf, der fastlægges ved nærværende forordning, bør derfor udfærdiges på grundlag af det standarddyresundhedscertifikat og det kombinerede standarddyresundhedscertifikat/officielle standardcertifikat til brug ved flytning mellem medlemsstater, der er fastlagt i kapitel 1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235.

(10) Med henblik på at sikre konsekvens og for at gøre dyresundhedscertificeringsprocessen mere effektiv bør de standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf, der fastlægges ved nærværende forordning, desuden udfærdiges på grundlag af det standarddyresundhedscertifikat og det kombinerede standarddyresundhedscertifikat/officielle standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen, der er fastlagt i kapitel 3 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235.

(11) I henhold til artikel 237, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429 tillader medlemsstaterne indførsel af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, hvis de ledsages af et dyresundhedscertifikat, medmindre der gælder en undtagelse i medfør af samme forordnings artikel 237, stk. 4, litra a). Artikel 126, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2017/625 foreskriver, at sendinger af visse dyr og varer, der indføres til Unionen, skal ledsages af et officielt certifikat, en officiel attestering eller enhver anden dokumentation for, at sendingerne overholder de relevante krav i de regler, der er omhandlet i samme forordnings artikel 1, stk. 2. For at undgå uoverensstemmelser og for at lette den offentlige kontrol ved indførsel til Unionen af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf bør der derfor ved nærværende forordning fastlægges standarddyresundhedscertifikater og et kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat for sådanne sendinger, der indføres til Unionen.

(12) Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, som medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører for at sikre overholdelse af de regler, der er omhandlet i samme forordnings artikel 1, stk. 2, og som bl.a. omfatter regler om fødevaresikkerhed i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled og dyresundheds- og velfærdskrav. Nævnte forordning indeholder visse regler om officiel certificering, som finder anvendelse, når de regler, der er omhandlet i forordningens artikel 1, stk. 2, kræver udstedelse af officielle certifikater. Ved forordningen tillægges Kommissionen navnlig beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter om fastsættelse af regler vedrørende officielle standardcertifikater og for udstedelse og erstatning af sådanne certifikater. I mangel af mere specifikke regler i forordning (EU) 2016/429 gælder de relevante regler om officiel certificering for de dyresundhedscertifikater og de kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater, der fastlægges ved nærværende forordning.

(13) De regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, omfatter dyresundhedsmæssige krav, men også regler om bl.a. fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. Af hensyn til den juridiske klarhed og for at minimere den administrative byrde i forbindelse med udstedelse af certifikater bør nærværende forordning omfatte dyresundhedscertifikater og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater, som skal underskrives af embedsdyrlægen. Med henblik på at lette gennemførelsen af offentlig kontrol ved indførsel til Unionen, og inden for Unionen, af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf og for at mindske den administrative byrde bør de standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater, der fastlægges ved nærværende forordning, være i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/429 og forordning (EU) 2017/625.

(14) For at lette den offentlige kontrol på EU-indgangsgrænsekontrolstederne bør kravene til certifikater til brug ved indførsel til Unionen omfatte sprogkrav.

(15) Forordning (EU) 2016/429 sigter mod at mindske den administrative byrde i forbindelse med certificering og anmeldelse via udnyttelse af informationsteknologi til flere forskellige formål i videst mulige omfang. Desuden fastsættes der ved nævnte forordning visse regler vedrørende muligheden for at lade bestemte sendinger ledsage af elektroniske dyresundhedscertifikater i stedet for dyresundhedscertifikater udstedt på papir. I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC) muliggøre udarbejdelse, håndtering og fremsendelse af officielle certifikater, herunder i elektronisk form. Af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 følger det, at Traces er den IMSOC-komponent, der gør det muligt at generere certifikater elektronisk, således at svigagtig eller vildledende praksis i relation til dyresundhedscertifikater eller kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater forhindres. Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for elektroniske certificeringsmidler og under hensyntagen til målet om at harmonisere certificeringsprocessen bør de standardcertifikater, der fastlægges ved nærværende forordning, derfor være forenelige med Traces.

(16) Artikel 90, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625 giver Kommissionen beføjelse til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at fastsætte regler vedrørende de procedurer, der skal følges ved udstedelse af erstatningscertifikater. Der bør derfor fastsættes fælles krav vedrørende erstatning af certifikater, som bør gælde for dyresundhedscertifikater og for kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater, som skal underskrives af embedsdyrlægen, og disse fælles krav bør fastsættes ved nærværende forordning.

(17) For at undgå fejlagtig anvendelse og misbrug er det vigtigt at fastsætte regler for, i hvilke tilfælde der kan udstedes et erstatningscertifikat, og hvilke krav sådanne certifikater skal opfylde. Disse tilfælde bør begrænses til administrative fejl og situationer, hvor det oprindelige certifikat er beskadiget eller bortkommet.

(18) Standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved flytning af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf bør indeholde nærmere oplysninger om sendingen og specifikke dyre- og folkesundhedsmæssige oplysninger samt om nødvendigt dyrevelfærdsoplysninger, attesteret af embedsdyrlægen. Ved flytning mellem medlemsstater bør både standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater indeholde en del specifikt til registrering af — i form af en fortegnelse over — offentlig kontrol gennemført under den pågældende flytning og på bestemmelsesstedet samt resultaterne af denne offentlige kontrol.

(19) Ved Kommissionens afgørelse 2010/470/EU er der, under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF, fastlagt standarddyresundhedscertifikater til brug ved handel inden for Unionen med sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, får og geder samt med æg og embryoner fra svin. Forordning (EU) 2016/429 ophævede og erstattede imidlertid direktiv 92/65/EØF med virkning fra den 21. april 2021. Desuden ophævede forordning (EU) 2016/429 og anden EU-lovgivning visse andre retsakter, som er nævnt i de standardcertifikater, der er fastlagt ved nævnte afgørelse. Af harmoniserings- og klarhedshensyn bør de standardsundhedscertifikater, der er fastlagt ved afgørelse 2010/470/EU, for at undgå overlapning af regler, derfor erstattes af de standardcertifikater, der fastlægges ved nærværende forordning, og afgørelse 2010/470/EU bør ophæves.

(20) Der bør indføres en overgangsperiode for at tage hensyn til den særlige situation for de kompetente myndigheder i tredjelande, som er nødt til at træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre overholdelse af nærværende forordning, og den særlige situation med hensyn til forsendelse af sendinger af landdyr og avlsmateriale deraf, der ledsages af certifikater udstedt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 og (EU) nr. 206/2010, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 og (EU) 2018/659, Kommissionens beslutning 2006/168/EC samt Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og 2010/472/EU eller certifikater udstedt i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU, 2012/137/EU og (EU) 2019/294 før den dato, hvorfra nærværende forordning finder anvendelse.

(21) Da forordning (EU) 2016/429 anvendes med virkning fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato.

(22) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.03.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet