Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/403 av 24. mars 2021 om regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 med hensyn til maler for helsesertifikater og maler for kombinerte helsesertifikater / offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen og forflytning mellom medlemsstatene av forsendelser av visse kategorier av landdyr og avlsmateriale fra disse, offisiell utstedelse av slike sertifikater og oppheving av beslutning 2010/470/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/403 of 24 March 2021 laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof, official certification regarding such certificates and repealing Decision 2010/470/EU

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjennomfører nye modeller for helsesertifikater til bruk ved import av landdyr og avlsmateriale fra disse dyrene til EØS fra stater utenfor EØS-området. Rettsakten omfatter videre modellsertifikater ved forflytning av landdyr og avlsmateriale av disse dyrene innenfor EØS-området (samhandel), samt andre dokumenter som skal følge nevnte forsendelser.

Denne endringen er knyttet til gjennomføringen av forordning (EU) 2016/429 - ny dyrehelseforordning, ved at dyrehelsekravene legger føringer for hygiene- og kvalitetskrav for de forskjellige typer forsendelsene (dyr og avlsmateriale fra disse dyrene) som innføres til EU/EØS og forflyttes mellom EU/EØS-statene. Rettsakten er hjemlet i både dyrehelseforordningen og kontrollforordningen.

Hovedinnholdet i modellsertifikatene er uendret, med unntak av nødvendige henvisninger til nytt regelverk og nødvendige oppdateringer. Sertifikatmodellene er kompatible med TRACES (Trade Control and Export System) og utgjør en del av IMSOC systemet (Integrated Management System for Official Controls). TRACES muliggjør utstedelse av sertifikater elektronisk. Dette underletter og forenkler systemet for sertifisering og gir samtidig en økt sikkerhet mht. forfalskninger og feilopplysninger.

Rettsakten omfatter innførselen av levende landdyr og avlsmateriale av disse dyrene, samt forflytningen av disse dyrene og produktene innenfor EØS-området. Videre dekker rettsakten modeller for offentlige erklæringer som kapteinserklæring for landdyr og erklæring for omlasting av hester (equidae).

Artiklene i rettsakten gir en nærmere utdypning av hvor i vedleggene man kan finne modellsertifikatene og dokumentene som berører de forskjellige typer forsendelser (landdyr og avlsmateriale av disse) i forbindelse med forflytninger mellom EØS-statene, og import til EØS-området. Videre forklares det hvordan sertifikatene skal sluttføres av ansvarlig myndighet.

Art. 6 til 25 lister opp modellsertifikatene som skal benyttes for de forskjellige forsendelsene. Det er gitt en overgangsregel i art. 27, der man kan frem til 20. oktober 2021 benytte de gamle sertifikatene i forordningene (EF) nr. 798/2008, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 139/2013 og (EU) 2018/659, beslutningene 2006/168/EF, 2010/470/EU og 2010/472/EU, og de gitt i medhold av beslutningene 2011/630/EU, 2012/137/EU og (EU) 2019/294, så lenge disse er utstedt før 21. august 2021.

Rettsakten stiller også opp generelle regler for utstedelse av sertifikatene og reglene for hvilke feil som kan rettes med et erstatningssertifikat, jf. art. 4 og 5. Disse reglene lå tidligere i forordning (EU) 2019/628, og er nå tatt inn denne rettsakten. Disse reglene er også felles og likelydende for de andre rettsaktene som berører akvatiske dyr/akvakulturprodukter og næringsmidler.

Sist i rettsakten er det listet opp et lovspeil som viser hvor man finner reglene og sertifikatene fra de opphevede rettsaktene i denne nye rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever fastsettelse av en ny forskrift som gjennomfører denne rettsakten.

Samtidig må flere forskrifter oppdateres eller oppheves for å følge opp denne nye rettsakten, dette inkluderer en endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter.

Mattilsynet har vurdert og besluttet å unnta rettsakten fra høring jf. utredningsinstruksen pkt. 3-3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Det vil i en overgangsperiode være et merarbeid for å sette seg inn i det nye regelverket, men dette vil være forbigående.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er en videreføring av dagens modellsertifikater, der man nå har samlet alle sertifikatene og nødvendige dokumenter for landdyr og avlsmateriale av disse på samme sted.

Rettsakten vurderes som fornuftig og vil sikre mer oppdaterte sertifikater og dokumenter som er i samsvar med de nye grunnrettsaktene, ny kontrollforordning (forordning (EU) 2017/625) og ny dyrehelseforordning (forordning (EU) 2016/429).

Mattilsynet ser behov for tekniske tilpasningstekster til forordning (EU) 2021/403 for å sikre at salmonellagarantien Norge har for levende fjørfe, daggamle kyllinger og rugeegg videreføres.

Norge har tilpasningstekster til beslutningene 2003/644/EC og 2004/235/EC som inneholder krav om salmonellatesting av hhv. avlsfjørfe og daggamle kyllinger i flokker av avls- og bruksfjørfe og verpefjørfe før de sendes til Finland og Sverige. Beslutningene 2003/644/EC og 2004/235/EC oppheves ikke av ny dyrehelseforordning (EU) 2016/429. Ny dyrehelseforordning opphever derimot beslutning 95/410/EF og direktiv 2009/158/EF som inneholder krav om salmonellatesting av slaktefjørfe før de sendes til Finland og Sverige. Norge har i dag tilpasningstekster til begge rettsaktene. Disse tilpasningene vil forsvinne når beslutning 95/410/EF og direktiv 2009/158/EF fjernes fra EØS-avtalen.

Ny dyrehelseforordning (artikkel 273) endrer forordning (EF) nr. 2160/2003 for å vise til de tre nevnte beslutningene om salmonellagaranti for fjørfe og rugeegg som sendes til Finland og Sverige. Den norske tilpasningsteksten til zoonoseforordningen er trolig ikke dekkende for salmonellagarantien for import av levende fjørfe, daggamle kyllinger og rugeegg fra tredjeland fordi forordning (EF) nr. 2160/2003 artikkel 9 gjelder bare for samhandel. Salmonellagarantien må sikres på en annen måte.

Helsesertifikater for fjørfe og rugeegg fra tredjeland følger i dag av forordning (EU) nr. 798/2008, som i realitet erstattes av forordning (EU) 2021/403. Kravene til salmonellatesting ved import av fjørfe, daggamle kyllinger og rugeegg fra tredjeland som skal til Finland, Sverige (og Norge) er i dag synlige i helsesertifikatene til forordning (EU) nr. 798/2008, jf. vedtakene 2003/644, 2004/235 og 95/410. Salmonellagarantien finnes i helsesertifikatene BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP og SRA. Selv om forordning (EU) nr. 798/2008 ble tatt inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre, og dermed uten tilpasningstekst, er det lagt til grunn at Norge har hatt anledning til å stille de samme salmonellakravene som Finland og Sverige på bakgrunn av de tre nevnte beslutningene som er tatt inn i EØS-avtalen med tilpasningstekst.

Det fremmes derfor forslag til tekniske tilpasningstekst til forordning (EU) 2021/403 for å synliggjøre salmonellagarantien for levende fjørfe, daggamle kyllinger og rugeegg både ved handel i EØS-området og import fra tredjeland i det nye regelverket.

Forslag til tilpasningstekster:

Decision 2003/644/EC, Decision 2004/235/EC and Decision 95/410/EC concerning guarantees regarding salmonella for consignments to Finland and Sweden, also apply to Norway through adaptation texts. The following technical adaptations must therefore be added to Regulation (EU) 2021/403 Annex I and Annex II where the aforementioned Decisions are mentioned:

With regard to ANNEX I, Chapter 15 (MODEL ‘POU-INTRA-HEP’), Section II.2.3. and Part II footnote 7, the word «Norway» shall be inserted after the word «Finland».

With regard to ANNEX I, Chapter 16 (MODEL ‘POU-INTRA DOC’) Section II.2.3. and Part II footnote 9, the word «Norway» shall be inserted after the word «Finland».

With regard to ANNEX I, Chapter 17 (MODEL ‘POU-INTRA-X’) Section II.2.3. and Part II footnote 13, the word «Norway» shall be inserted after the word «Finland».

With regard to ANNEX I, Chapter 18 (MODEL ‘POU-INTRA-LT20’) Section II.2.1.3. and Part II footnote 13, the word «Norway» shall be inserted after the word «Finland».

With regard to ANNEX I, Chapter 19 (MODEL ‘POU-INTRA-Y’) Section II.2.2. and Part II footnote 9, the word «Norway» shall be inserted after the word «Finland».

With regard to ANNEX II, Chapter 23 (MODEL ‘BPP’) Section II.1.3. and Part II footnote 5, the word «Norway» shall be inserted after the word «Finland».

With regard to ANNEX II, Chapter 25 (MODEL ‘DOC’) Section II.1.3. and Part II footnote 5, the word «Norway» shall be inserted after the word «Finland».

With regard to ANNEX II, Chapter 27 (MODEL ‘HEP’) Section II.2.3. and Part II footnote 16, the word «Norway» shall be inserted after the word «Finland».

With regard to ANNEX II, Chapter 30 (MODEL ‘SP’) Section II.2.4. and Part II footnote 14, the word «Norway» shall be inserted after the word «Finland».

With regard to ANNEX II, Chapter 32 (MODEL ‘POU-LT20’) Section II.1.3.3. and Part II footnote 19, the word «Norway» shall be inserted after the word «Finland».

With regard to ANNEX II, Chapter 33 (MODEL ‘HE-LT20’) Section II.1.3. and Part II footnote 14, the word «Norway» shall be inserted after the word «Finland».

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasninger.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 24 mars 2021, og kunngjort i EUR-Lex 31. mars 2021. Rettsakten trer i kraft i EU den 21. april 2021.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.03.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0403
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro