Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om antigen- og vaksinebanker

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/139 av 16. november 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til forvaltning, oppbevaring og erstatning av beholdninger i Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker og krav til biosikkerhet, biotrygghet og biologisk inneslutning ved drift av disse bankene

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/139 of 16 November 2021 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards the management, storage and replacement of stocks of the Union antigen, vaccine and diagnostic reagent banks and the biosecurity, biosafety and bio-containment requirements for the operation of those banks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.3.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.5.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir utfyllende og detaljerte bestemmelser til del III av forordning (EU) 2016/429 om Unionen sine banker for antigen, vaksiner og diagnostiske reagenter. Rettsakten gir regler for håndtering, lagring og innsett av materiale, biosikring og biosikkerhetskravene for driften av slike banker.

Siden Norge ikke har EURL, berører bestemmelsene ikke Norge direkte da kravene er rettet mot EU-kommisjonen og EUs antigen- og vaksinebanker.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er en forordning og må derfor gjennomføres i forskrift. Mattilsynet vurderer å endre den nye dyresykdomsbekjempelsesforskriften, alternativt å gjennomføre rettsakten i en ny vaksineforskrift som gjennomfører flere nye rettsakter om vaksiner.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Da forordningens krav omhandler driften av EU sine antigen- og vaksinebanker, og den medfører ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge har ikke EURL per dags dato, og bestemmelsene berører derfor ikke Norge direkte da reglene er rettet mot EU-kommisjonen og EUs antigen- og vaksinebanker og driften av disse.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.11.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.11.2021
Anvendelsesdato i EU
01.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.03.2023
Anvendes fra i Norge
21.03.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0139
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro