Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/692 av 30. januar 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for innførsel til Unionen og forflytning og håndtering etter innførsel av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 of 30 January 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for entry into the Union, and the movement and handling after entry of consignments of certain animals, germinal products and products of animal origin

Siste nytt

Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens begrunnelse, dansk utgave)

1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") er der fastsat regler om overførbare dyresygdomme. Navnlig fastsættes i del V, kapitel 1, de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande og territorier.

Dyresundhedsloven giver Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere disse regler.

Af hensyn til sammenhængen og gennemsigtigheden og for at undgå overlapninger er det derfor vigtigt, at disse regler samles i den samme delegerede retsakt, da de alle er indbyrdes forbundne og i mange tilfælde vil blive anvendt sammen.

Reglerne i denne forordning svarer i vidt omfang til de regler, der i øjeblikket er fastsat i eksisterende EU-retsakter, da de har vist sig effektive med hensyn til at forhindre spredning af listeopførte sygdomme til og inden for Unionen. Som anført ovenfor har disse regler fokus på fastsættelse af dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande og territorier.

Denne forordning anvender dog en generel og unik tilgang til fastsættelse af dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel af sådanne sendinger til Unionen, idet der tages hensyn til den nyligt tilgængelige videnskabelige viden og de erfaringer, der er opnået med anvendelsen af eksisterende EU-regler på dette område. Forordningen ajourfører også dyresundhedsreglerne i overensstemmelse med Unionens nye ramme for dyresundhedspolitik og internationale standarder. Den giver således større klarhed, gennemsigtighed og sammenhæng til kravene vedrørende indførsel til Unionen af sådanne sendinger.

Mere specifikt fastsætter denne forordning regler for indførsel til Unionen samt for flytning og håndtering efter indførsel af følgende:

a) opdrættede hovdyr, fjerkræ, fugle i fangenskab, hunde, katte, fritter, honningbier og humlebier

b) avlsmateriale af visse hovdyrarter og rugeæg af fjerkræ og fugle i fangenskab

c) fersk kød af hovdyr, fjerkræ og fjervildt

d) kødprodukter, der hidrører fra fersk kød af hovdyr, fjerkræ og fjervildt

e) mælk, colostrum, mejeriprodukter og colostrumbaserede produkter fra hovdyr

f) animalske produkter, der er indeholdt i sammensatte produkter

g) animalske produkter bestemt til personlig brug

h) visse arter af akvatiske dyr på alle udviklingstrin, herunder æg, sæd og gameter, samtanimalske produkter heraf.

Den fastsætter også almindelige regler og undtagelser for transit gennem Unionen og genindførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.01.2020
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) 2016/429) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0692
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro