Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1705 av 14. juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for innførsel til Unionen og forflytning og håndtering etter innførsel av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1705 14 July 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/692 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council as regards rules for entry into the Union, and the movement and handling after entry of consignments of certain animals, germinal products and products of animal origin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2021)

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2020/692 som gir utfyllende bestemmelser til dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 når det gjelder import til EØS av levende dyr, animalske produkter og avlsprodukter, samt håndtering av disse forsendelsene etter import. Endringene har til hensikt å:

 • Korrigere mindre feil eller utelatelser i forordningen.
 • Justere enkelte bestemmelser slik at de samsvarer med andre rettsakter knyttet til dyrhelseforordningen (EU) 2016/429 og kontrollforordningen (EU) 2017/625.
 • Dekke visse situasjoner som ble utelatt i virkeområdet til forordningen og som er inkludert i virkeområdet til dyrehelseforordningen, for å sikre en smidig overgang til nytt regelverk og tydeliggjøre hvilke krav som gjelder for ulike arter, kategorier av dyr eller animalske produkter.
 • Tydeliggjøre at virkeområdet til forordningen kun dekker produkter fra akvatiske dyr som skal importeres for å behandles videre i EØS-området. Produkter fra akvatiske dyr som ikke skal behandles videre i EØS-området, utgjør ingen signifikant risiko for dyrehelsa.

Under følger en mer detaljert beskrivelse av endringene:

 • Definisjonene av svin og brønnbåt korrigeres sIik at de samsvarer med annet utfyllende regelverk under dyrehelseforordningen.
 • Krav om inspeksjon av opprinnelsesflokk ved import av fjørfe gjelder ikke ved import av daggamle kyllinger, slik at bestemmelsen samsvarer med tidligere regelverk.
 • Åpning for at hov- og klauvdyr importert til EØS-området kan flyttes direkte til slakt i isolasjonsperioden de første 30 dagene etter importen, slik at bestemmelsen samsvarer med tidligere regelverk.
 • Åpning for at alle hestedyr importert til EØS-området kan flyttes i isolasjonsperioden de første 30 dagene etter importen.
 • Ved import av mindre enn 20 enheter av fjørfe, unntatt strutsefugler, eller rugeegg fra fjørfe, unntatt strutsefugler, gis det unntak fra visse importkrav. Dette unntaket korrigeres slik at det likevel er krav til transportmiddel, kontainere som dyrene/eggene transporteres i, vaksinasjon mot høypatogen fugleinfluensa og desinfeksjon.
 • Det presiseres at vaksinekravene for vaksinering av fugler i fangenskap mot Newcastle disease bare gjelder dersom fuglene er vaksinert mot sykdommen ved import, slik at det vil være mulig å importere fugler i fangenskap til land med sykdomsfri status uten vaksinasjon for Newcastle disease.
 • Kravet om isolasjonsperiode for brevduer som skal delta i kappflyvingskonkurranser tilbake til opprinnelseslandet, fjernes da disse fuglene utgjør en mindre helserisiko.
 • Henvisning til identifikasjonskrav for hunder, katter og ildere som importeres kommersielt til EØS-området korrigeres, slik at det vises til forordning (EU) nr. 576/2013 siden det ikke er utformet en utfyllende rettsakt om dette ennå i henhold til dyrehelseforordningen artikkel 120.
 • Bestemmelser om inspeksjon og kontroll av forsendelser av avlsprodukter til EØS-området var utelatt og legges til i bestemmelsene.
 • Kravet om at donordyret av egg og embryo må være under 2 år i unntaksbestemmelsen om at donordyret kan komme fra et anlegg uten sykdomsfri status for enzootisk bovin leukose, forutsatt at det ikke har vært tilfeller av sykdommen på anlegget de siste 3 år, fjernes.
 • Perioden for når en opprinnelsesflokk til forsendelser av rugeegg fra fjørfe skal inspiseres klinisk utvides fra innen 24 timer før avsendelse til innen 72 timer før avsendelse til EØS. Bakgrunnen er at disse forsendelsene kommer fra godkjente anlegg med strenge biosikkerhetskrav, at en kort periode blir en unødvendig byrde for tredjelandet og at perioden samstemmes med kravene ved slike forsendelser internt i EØS.
 • Presisering av at opprinnelsesanlegg for spesifikke patogenfrie egg som importeres til EØS må godkjennes i henhold til godkjenningskrav for slike anlegg i EØS.
 • Siden det tillates å importere både holdte og ville akvakulturdyr, presiseres det at de kan stamme fra et opprinnelsesanlegg eller -sted.
 • Spesifisering av at selv om visse akvakulturdyr er unntatt fra kravet om at de må komme fra et sykdomsfritt tredjeland, område, sone eller segment ved import til EØS, må de komme fra et registrert eller godkjent anlegg.
 • Tydeliggjøring av bestemmelse om at EØS-land kan ha godkjente nasjonale tiltak ikke-listeførte sykdommer og sykdommer som kun er i kategori E.
 • For å sikre handel med avlsprodukter legges det til en overgangsperiode som muliggjør import av lagrede avlsprodukter som er tatt ut før 21. april 2021 og i henhold til gjeldende regelverk.
 • Krav om oppholdstid før import for ulike typer hestedyr spesifiseres, slik at det avspeiler risikoen ved import av hester som ikke skal slaktes, registrerte hestedyr, hester som skal slaktes og registrerte hester som skal gjeninnføres etter midlertidig eksport.
 • Krav om oppholdsperiode for produksjonsfjørfe som produserer noe annet enn kjøtt, egg eller fuglevilt legges til.
 • Tydeliggjøring av hvilke typer fjørfe vaksinekravene, dersom vaksinen brukt mot Newcastle disease ikke innfrir spesifikasjonene i bestemmelsene, gjelder for.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres sammen med forordning (EU) 2020/692 i dyrehelseimportforskriften. Rettsakten vil således medføre en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at de foreslåtte endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.07.2021
Anvendelsesdato i EU
25.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.11.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.06.2022
Anvendes fra i Norge
29.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1705
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro