Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til bestemmelsene om import til Unionen, og forflytning og håndtering etter import, av forsendelser av visse dyr, formeringsmateriale og animalske produkter

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... 14 July 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/692 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council as regards rules for entry into the Union, and the movement and handling after entry of consignments of certain animals, germinal products and products of animal origin

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Kommisjonen og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 supplerer de dyresundhedsregler, der er fastsat i forordning (EU) 2016/429, for så vidt angår indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter.

(2) Efter offentliggørelsen af delegeret forordning (EU) 2020/692 den 3. juni 2020 i Den Europæiske Unions Tidende blev der konstateret visse mindre fejl og udeladelser i bestemmelserne i samme delegerede forordning. Disse fejl og udeladelser bør rettes, og delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(3) Desuden bør visse regler i delegeret forordning (EU) 2020/692 ændres for at sikre, at de er i overensstemmelse med regler, der er fastsat i andre delegerede retsakter vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og forordning (EU) 2017/625.

(4) Det er også nødvendigt at ændre delegeret forordning (EU) 2020/692 for at omfatte visse omstændigheder, der oprindeligt var blevet udeladt fra nævnte retsakts anvendelsesområde, og for at omfatte visse muligheder, der er fastsat i EU-retsakter vedtaget før forordning (EU) 2016/429, og som bør opretholdes inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429. Dette er vigtigt for at sikre en gnidningsløs overgang fra de krav, der er fastsat i disse tidligere EU-retsakter vedrørende indførsel til Unionen af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, eller for at præcisere, hvilke arter og kategorier af dyr og animalske produkter der bør være omfattet eller ikke omfattet af visse krav.

(5) Delegeret forordning (EU) 2020/692 bør også sikre en gnidningsløs overgang fra de krav, der er fastsat i tidligere EU-retsakter vedrørende indførsel til Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter heraf, da de har vist sig at være effektive. Derfor bør formålet med og indholdet af disse eksisterende regler opretholdes i nævnte delegerede forordning, men tilpasses til den nye lovgivningsmæssige ramme, der er fastlagt ved forordning (EU) 2016/429.

(6) Desuden bør de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2020/692, ikke finde anvendelse på animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, med undtagelse af dem, der er bestemt til videreforarbejdning i Unionen, da der ikke er nogen væsentlige dyresundhedsmæssige grunde til at medtage sådanne produkter under anvendelsesområdet for nævnte delegerede forordning. Artikel 1, stk. 6, i delegeret forordning (EU) 2020/692, hvorved retsaktens anvendelsesområde fastsættes, bør derfor ændres.

(7) Definitionen af svin, som i øjeblikket er fastsat i artikel 2, nr. 8), i delegeret forordning (EU) 2020/692, er kun egnet med henblik på indførsel til Unionen af disse dyr. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/686, hvori der er fastsat regler om flytning inden for Unionen af avlsmateriale, indeholder en anden definition af svin, der er egnet til donorer af avlsmateriale. Definitionen af svin i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres, så den omfatter indførsel til Unionen af både svin og avlsmateriale af svin.

(8) Definitionen af "brøndbåd", som i øjeblikket er fastsat i artikel 2, nr. 48), i delegeret forordning (EU) 2020/692, er ikke i overensstemmelse med definitionen af "brøndbåd", som er fastsat i artikel 2, nr. 2), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/990. Af hensyn til sammenhængen i EU-reglerne bør definitionen i artikel 2, nr. 48), i delegeret forordning (EU) 2020/692 ændres for at bringe den i overensstemmelse med definitionen i delegeret forordning (EU) 2020/990.

(9) I delegeret forordning (EU) 2020/692 er der fastsat krav i forbindelse med inspektion af landdyr inden afsendelse til Unionen, hvilket for så vidt angår fjerkræ også omfatter deres oprindelsesflok. Det bør dog præciseres, at disse krav ikke gælder for daggamle kyllingers oprindelsesflok, i overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse indtil den 21. april 2021 som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008. Artikel 13, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(10) Delegeret forordning (EU) 2020/692, der anvendes fra den 21. april 2021, bør sikre en gnidningsløs overgang fra de krav, der er fastsat i tidligere EU-retsakter vedrørende indførsel til Unionen af landdyr, avlsmateriale og animalske produkter af landdyr, da de har vist sig at være effektive. Derfor bør formålet med og indholdet af disse regler opretholdes i nævnte delegerede forordning, men tilpasses til den nye lovgivningsmæssige ramme, der er fastlagt ved forordning (EU) 2016/429. I artikel 11, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 fastsættes det, at sendinger af hovdyr, bortset fra hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder, efter deres indførsel til Unionen skal forblive på bestemmelsesbedriften i mindst 30 dage, medmindre de sendes direkte til et slagteri. Forordning (EU) nr. 206/2010 blev ophævet ved delegeret forordning (EU) 2020/692. Ved delegeret forordning (EU) 2020/692 gives der imidlertid ikke mulighed for at flytte hovdyr til et slagteri i perioden på 30 dage efter deres indførsel til Unionen. Artikel 26 i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres for at give mulighed herfor, da flytninger i den pågældende periode ikke giver anledning til væsentlige dyresundhedsmæssige problemer.

(11) Desuden bør undtagelsen fra kravet om en opholdsperiode på 30 dage på bestemmelsesvirksomheden efter indførsel til Unionen, der er fastsat i artikel 26 i delegeret forordning (EU) 2020/692, og som i øjeblikket kun gælder for dyr af hestefamilien bestemt til konkurrencer, væddeløb og kulturelle arrangementer, udvides til at omfatte alle dyr af hestefamilien, og nævnte artikel bør derfor ændres.

(12) I delegeret forordning (EU) 2020/692 er der fastsat en undtagelse fra kravene i nævnte retsakt vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af fjerkræ og rugeæg af fjerkræ i tilfælde af sendinger på færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle, og sendinger på færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle. Visse krav vedrørende transportmidlerne, de containere, hvori de transporteres til Unionen, vaccination mod højpatogen aviær influenza og desinfektion, der gælder for fjerkræ og rugeæg, bør imidlertid også gælde ved indførsel til Unionen af sendinger på færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle, og sendinger på færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle. Artikel 49 og 101 i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(13) Ved delegeret forordning (EU) 2020/692 fastsættes det, at alle fugle i fangenskab, der afsendes til Unionen, bør være blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus. Dette er imidlertid ikke praktisk muligt og er ikke i overensstemmelse med kravene vedrørende indførsel til medlemsstater med status som fri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination. Artikel 57 i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres for at præcisere, at kravene vedrørende de vacciner, der anvendes mod infektion med Newcastle disease-virus, finder anvendelse i tilfælde, hvor fugle i fangenskab er blevet vaccineret mod denne sygdom.

(14) Brevduer er omfattet af definitionen af "fugle i fangenskab" som fastsat i artikel 4, nr. 10), i forordning (EU) 2016/429. De særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende fugle i fangenskab som omhandlet i del II, afsnit 3, kapitel 2, i delegeret forordning (EU) 2020/692 finder derfor også anvendelse på disse dyr. Disse krav begrænser dog muligheden for indførsel til Unionen af brevduer fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri med den hensigt, at de flyver tilbage til det pågældende tredjeland eller territorium eller zone. Desuden udgør brevduer, der indføres til Unionen med den hensigt, at de flyver tilbage til oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri, ikke samme dyresundhedsmæssige risiko som andre fugle i fangenskab. Delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres for at fastsætte en undtagelse fra de særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende fugle i fangenskab i forbindelse med indførsel til Unionen af brevduer fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de normalt holdes, med den hensigt, at de omgående slippes løs med forventning om, at de flyver tilbage til det pågældende tredjeland eller territorium eller en zone deri.

(15) I artikel 74 i delegeret forordning (EU) 2020/692 er der fastsat identifikationskrav i forbindelse med indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter. For så vidt angår kravene til identifikationsmidler for disse dyr, henvises der til gennemførelsesretsakter vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 120 i forordning (EU) 2016/429. Sådanne gennemførelsesretsakter er imidlertid endnu ikke vedtaget, eftersom det i artikel 277 i forordning (EU) 2016/429 fastsættes, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 fortsat finder anvendelse indtil den 21. april 2026 for ikkekommercielle flytninger af selskabsdyr af disse arter. Artikel 74 i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres for at henvise til kravene i forordning (EU) nr. 576/2013.

(16) På grund af en udeladelse er der ingen bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2020/692 vedrørende inspektion af sendinger af avlsmateriale inden afsendelsen heraf til Unionen. Med henblik på at sikre, at sendinger af avlsmateriale overholder kravene i delegeret forordning (EU) 2020/692, inden det tillades indført til Unionen, bør nævnte delegerede forordning derfor ændres, så der heri fastsættes regler for nødvendige undersøgelser og kontroller af disse sendinger.

(17) Ved artikel 86 i delegeret forordning (EU) 2020/692 fastsættes det, at indførsel til Unionen af sendinger af oocytter og embryoner fra kvæg bør være tilladt, hvis et donordyr kommer fra en virksomhed, der er fri for enzootisk kvægleukose. Ved artikel 87, stk. 2, i nævnte delegerede forordning fastsættes der en undtagelse for en virksomhed, der ikke er fri for enzootisk kvægleukose, på betingelse af at donordyrene er under 2 år gamle, og at der ikke har været kliniske tilfælde af enzootisk kvægleukose i en periode på mindst de seneste tre år. Denne undtagelse bør gælde for donordyr (kvæg) uanset alder. Artikel 87, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(18) I delegeret forordning (EU) 2020/692 fastsættes det, at rugeæg af fjerkræ skal have oprindelse i flokke, der har været underkastet en klinisk inspektion inden for en periode på 24 timer forud for pålæsning af sendingen af rugeæg med henblik på afsendelse til Unionen. Tredjelande og interessenter har imidlertid anført, at dette krav uberettiget øger den administrative byrde for de kompetente myndigheder og operatører og udgør en risiko for virksomhedernes biosikring. I betragtning af, at disse æg har oprindelse på godkendte virksomheder, der anvender strenge biosikringsregler, bør der gives mulighed for en længere tidsramme for klinisk inspektion af rugeæggenes oprindelsesflok i lighed med, hvad der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 vedrørende flytning af disse produkter mellem medlemsstaterne. Artikel 107 i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(19) I del III, afsnit 2, kapitel 4, i delegeret forordning (EU) 2020/692 er der fastsat krav vedrørende indførsel til Unionen af specifikt patogenfrie æg, herunder krav vedrørende oprindelsesvirksomheden for disse æg. Delegeret forordning (EU) 2020/692 bør ændres, således at det fastsættes, at disse virksomheder i tredjelande er godkendt i overensstemmelse med de regler, der gælder for disse virksomheder i Unionen.

(20) Akvatiske dyr som defineret i artikel 4, nr. 3), i forordning (EU) 2016/429 omfatter opdrættede dyr og vildtlevende dyr. Akvatiske dyr kan derfor indføres til Unionen fra akvakulturvirksomheder og fra levesteder for vildtlevende dyr. De kan derfor afsendes fra et "oprindelsessted" eller fra en "oprindelsesvirksomhed". Delegeret forordning (EU) 2020/692 bør tillade denne mulighed, og artikel 167, litra a) og d), i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(21) Ved artikel 172 i delegeret forordning (EU) 2020/692 fastsættes der undtagelser for visse kategorier af akvatiske dyr og produkter heraf fra kravet om oprindelse i et tredjeland, et territorium, en zone eller et kompartment, der er sygdomsfri(t). Akvakulturdyr og produkter heraf, der er omfattet af anvendelsesområdet for delegeret forordning (EU) 2020/692, skal imidlertid i alle tilfælde have oprindelse på en virksomhed, der enten er registreret eller godkendt i overensstemmelse med del IV, afsnit II, kapitel 1, i forordning (EU) 2016/429. Artikel 172 i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres ved nærværende forordning for at præcisere, at den undtagelse, der er fastsat ved nævnte artikel, ikke finder anvendelse på artikel 170, men finder specifik anvendelse på artikel 170, stk. 1, i nævnte delegerede forordning.

(22) På grund af en udeladelse bør artikel 174, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2020/692 ændres, således at den henviser til artikel 170, stk. 1, litra a), nr. iii), fremfor artikel 170, litra a), nr. iii).

(23) I henhold til artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429 kan medlemsstaterne have godkendte nationale foranstaltninger vedrørende en sygdom, der ikke er en listeopført sygdom som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra d), i nævnte forordning. Artikel 175 i delegeret forordning (EU) 2020/692 og bilag XXIX hertil bør ændres for at præcisere, at medlemsstaterne kan træffe sådanne foranstaltninger, ikke blot for ikkelisteopførte sygdomme, men også for sygdomme, der er opført i artikel 9, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2016/429.

(24) Da sæd, oocytter og embryoner kan opbevares i lang tid, bør der i del IV i delegeret forordning (EU) 2020/692 fastsættes visse overgangsforanstaltninger vedrørende avlsmateriale, der indsamles, produceres, forarbejdes og opbevares i overensstemmelse med Rådets direktiv 88/407/EØF, 89/556/EØF, 90/429/EØF og 92/65/EØF. Disse foranstaltninger bør vedrøre godkendelse af sædopsamlingsstationer, sædbanker, embryoopsamlingshold og embryoproduktionshold i henhold til disse direktiver og mærkning af strå og andre pakninger, hvori sæd, oocytter eller embryoner anbringes, opbevares og transporteres. Disse foranstaltninger bør også vedrøre kravene til indsamling, produktion, forarbejdning og opbevaring af avlsmateriale, de dyresundhedsmæssige krav til donordyr og kravene til laboratorietest og andre test af donordyr og avlsmateriale i henhold til nævnte direktiver. I betragtning af avlsmateriales betydning for dyreavlssektoren er det nødvendigt at sikre, at der ikke forekommer forstyrrelser i handelen hermed. Derfor bør der fastsættes visse overgangsbestemmelser i delegeret forordning (EU) 2020/692 for at sikre kontinuiteten i indførslen til Unionen af sendinger af avlsmateriale, der er indsamlet eller produceret før den 21. april 2021, og som opfylder kravene i direktiv 88/407/EØF, 89/556/EØF, 90/429/EØF og 92/65/EØF. Nævnte delegerede forordning bør derfor ændres.

(25) I tabel 1 i bilag III til delegeret forordning (EU) 2020/692 er der bl.a. fastsat krav vedrørende opholdsperioder for dyr af hestefamilien inden deres indførsel til Unionen. Navnlig er der fastsat specifikke opholdsperioder for dyr af hestefamilien, bortset fra registrerede dyr af hestefamilien, registrerede dyr af hestefamilien og genindførsel efter midlertidig udførsel af registrerede heste. Disse opholdsperioder bør detaljeres yderligere, således at de retter sig mod de risici, der er forbundet med indførsel af dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning, registrerede heste og dyr af hestefamilien, der er bestemt til slagtning, samt genindførsel efter midlertidig udførsel af registrerede heste. Nævnte bilag bør derfor ændres.

(26) I tabel 2 i bilag III til delegeret forordning (EU) 2020/692 er der fastsat krav vedrørende opholdsperioder for fjerkræ inden deres indførsel til Unionen. Navnlig er der fastsat specifikke opholdsperioder for brugsfjerkræ til produktion af kød eller konsumæg og for brugsfjerkræ til udsætning som fjervildt, men ikke for brugsfjerkræ til produktion af andre produkter. Der bør derfor også fastsættes en specifik opholdsperiode for kategorien brugsfjerkræ til produktion af andre produkter. Nævnte bilag bør derfor ændres.

(27) Ved punkt 2 i bilag XV til delegeret forordning (EU) 2020/692 er der fastsat dyresundhedsmæssige krav vedrørende fjerkræ og rugeæg med oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de vacciner, der anvendes mod infektion med Newcastle disease-virus, ikke opfylder de specifikke kriterier i punkt 1 i nævnte bilag. Det bør dog præciseres yderligere, hvilke af disse krav der finder anvendelse på fjerkræ, rugeæg og deres oprindelsesflokke. Nævnte bilag bør derfor ændres.

(28) Reglerne i delegeret forordning (EU) 2020/692 supplerer reglerne i forordning (EU) 2016/429. Da disse regler er indbyrdes forbundne, samles de i en enkelt retsakt. Af klarhedshensyn og for at sikre, at de anvendes effektivt, bør de regler, der ændrer delegeret forordning (EU) 2020/692, også fastsættes i én enkelt delegeret retsakt med et samlet sæt af krav vedrørende indførsel til Unionen af dyr, avlsmateriale og animalske produkter.

(29) Delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(30) Delegeret forordning (EU) 2020/692 anvendes fra den 21. april 2021. Af hensyn til retssikkerheden bør nærværende forordning træde i kraft hurtigst muligt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet