Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1169 av 14. juli 2015 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater, om Estland, Litauen og Polen

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1169 of 14 July 2015 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States, as regards the entries for Estonia, Lithuania and Poland

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.7.2016)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til utforming av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha høy risiko for afrikansk svinepest og det gis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Landområdene med høy sykdomsrisiko deles i soner nummerert fra 1 til 4 etter forekomsten av sykdom hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd.

Denne rettsaken endrer beslutning 2014/709/EU. Vedlegg I listefører og klassifiserer områder med utbrudd eller funn av tilfeller med afrikansk svinepest. Vedlegget endres. Dette for å være oppdatert med sykdomssituasjonen i Polen, Litauen og Estonia.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i beslutning 2014/709/EU og (EU) 2015/1169 er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listet i vedleggene. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2015/1169 medfører derfor ingen endring av norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten ansees som relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2015
Anvendelsesdato i EU
05.08.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet