Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest hos viltlevende svin i Tsjekkia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2165 av 17. november 2017 om godkjenning av planen for bekjempelse av afrikansk svinepest hos viltlevende svin i visse områder i Den tsjekkiske republikk

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2165 of 17 November 2017 approving the plan for the eradication of African swine fever in feral pigs in certain areas of the Czech Republic

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Der er ved direktiv 2002/60/EF fastsat EU-minimumsforanstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, herunder foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af bekræftelse af et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin.

(2) Tjekkiet indberettede i 2017 en række tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin til Kommissionen og har truffet de foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen, der er påkrævet ved direktiv 2002/60/EF.

(3) I lyset af den nuværende epidemiologiske situation og i henhold til direktiv 2002/60/EF har Tjekkiet forelagt en plan for udryddelse af afrikansk svinepest for Kommissionen (i det følgende benævnt »udryddelsesplanen«).

(4) Med henblik på at indføre dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest og forhindre yderligere spredning af sygdommen er der i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU fastlagt en EU-liste over højrisikoområder. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1850 for blandt andet at tage hensyn til de nylige tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i Tjekkiet, og del I og II i nævnte bilag omfatter nu de inficerede områder i Tjekkiet.

(5) Udryddelsesplanen er blevet gennemgået af Kommissionen, og det er konstateret, at den opfylder kravene i artikel 16 i direktiv 2002/60/EF. Den bør derfor godkendes.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.11.2017
Anvendelsesdato i EU
01.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet