Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1481 av 14. august 2017 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1481 of 14 August 2017 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.8.2017)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningens vedlegg listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene.

Denne rettsakten endrer vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Vedlegget lister områdene i de ulike delene en til fire. Områder i del fire regnes for å ha høyest sannsynlighet for nye sykdomsutbrudd og dermed strengeste tiltak innad i området. Områder i del en regnes for å ha minst sannsynlighet for funn av sykdom av områdene listeført i vedlegget. Områder som ikke er listeført i vedlegget regnes som tryggere enn listeførte områder. Vurderingen er basert på funn hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd.

I juli 2017 ble det funnet ASF hos tamgris i Polen. Funnene ble gjort i områder som var listeført i del en. Det ble også funnet ASF hos villsvin i gitte områder av Latvia, Litauen og Polen i områder i del en og i områder i del to nære grensa til områder i del en.

Endringene i vedlegget er:

• Gitte områder i Polen listeføres nå i del to istedenfor del en.

• Gitte områder i Latvia, Litauen og Polen listeføres nå i del to istedenfor i del en.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i beslutning (EU) 2017/1481 er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2017/1481 medfører derfor ingen endring av norsk regelverk. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider. Se link under "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.08.2017
Anvendelsesdato i EU
17.08.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet