Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Ungarn, Polen og Romania

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/883 av 18. juni 2018 om endring vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2018/883 of 18 June 2018 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater, hvor der har været bekræftede tilfælde af sygdommen hos tamsvin eller vildtlevende svin (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i de berørte medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er blevet ændret flere gange med henblik på at tage hensyn til ændringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen, således at nævnte bilag nu afspejler disse ændringer.

(2) Risikoen for spredning af afrikansk svinepest blandt vildtlevende dyr hænger sammen med den naturlige langsomme spredning af sygdommen blandt populationer af vildtlevende svin samt de risici, der hænger sammen med menneskelig aktivitet, således som det fremgår af den nylige epidemiologiske udvikling i sygdommen i Unionen, og som dokumenteret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) i den videnskabelige udtalelse fra Ekspertpanelet for Dyrs Sundhed og Velfærd, som blev offentliggjort den 14. juli 2015, i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 23. marts 2017, og i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 7. november 2017.

(3) De EU-minimumsforanstaltninger, der skal træffes til bekæmpelse af afrikansk svinepest, er fastsat ved Rådet direktiv 2002/60/EF. Navnlig skal der i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF oprettes en beskyttelses- og overvågningszone, så snart afrikansk svinepest er blevet officielt bekræftet hos svin på en bedrift, og der er ved direktivets artikel 10 og 11 fastsat foranstaltninger, der skal træffes i beskyttelses- og overvågningszonerne for at forhindre spredning af sygdommen. Endvidere er der ved artikel 15 i direktiv 2002/60/EF fastsat foranstaltninger, der skal træffes, så snart der bekræftes afrikansk svinepest hos vildtlevende svin; blandt andet skal svinebedrifterne i det afgrænsede inficerede område sættes under officielt tilsyn. Nylig erfaring har vist, at foranstaltningerne i direktiv 2002/60/EF er effektive med hensyn til at bekæmpe spredning af sygdommen, navnlig foranstaltningerne med henblik på rengøring og desinfektion af inficerede bedrifter.

(4) Under hensyntagen til effektiviteten af de foranstaltninger, der anvendes i de berørte medlemsstater i overensstemmelse med artikel 15, artikel 10, stk. 4, første afsnit, litra b), og artikel 10, stk. 5, i direktiv 2002/60/EF samt de risikobegrænsende foranstaltninger for så vidt angår afrikansk svinepest, der er beskrevet i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr, bør en række specifikke områder, der er opført i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, på ny opføres i del II på grund af udløbet af perioden på tre måneder efter den afsluttende rengøring og desinfektion.

(5) Der blev i maj 2018 konstateret tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i områder i Polen, der er opført i del I og II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Der blev endvidere også konstateret udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin på forskellige bedrifter beliggende i województwie podlaskim, i województwie mazowieckim og i województwie lubelskim. Disse nylige tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin og udbrud hos tamsvin i Polen udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse områder i Polen, der er berørt af afrikansk svinefeber, bør derfor opføres i nævnte bilags del III.

(6) Der blev i juni 2018 konstateret seks udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Litauen i Varėna distriktskommune (Varėna seniūnija), i Jurbarkas distriktskommune (Seredžius seniūnija), i Pakruojis distriktskommune (Pašvitinys seniūnija), i Lazdijai distriktskommune (Lazdijai seniūnija) og i Mažeikiai distriktskommune (Mažeikių apylinkės seniūnija). Disse nylige udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør, sammen med tilfælde hos vildsvin i samme områder af Litauen, en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse områder i Litauen, der er berørt af afrikansk svinefeber, bør derfor opføres i nævnte bilags del III.

(7) Der blev i april og maj 2018 konstateret en række tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i Ungarn. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/663 og (EU) 2018/835 blev vedtaget som svar på disse tilfælde. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/663 blev ophævet ved og erstattet af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/835, der anvendes indtil den 30. juni 2018. I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/835 skal de inficerede områder, som Ungarn har afgrænset, og i hvilke foranstaltningerne i artikel 15 i direktiv 2002/60/EF anvendes, som minimum omfatte de områder, der er opført i bilaget til samme gennemførelsesafgørelse.

(8) Endvidere blev også Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/758 vedtaget som svar på nylige tilfælde af afrikansk svinefeber i Ungarn, og den anvendes indtil den 31. juli 2018. I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/758 skal de inficerede områder, som Ungarn har afgrænset, og i hvilke foranstaltningerne i artikel 15 i direktiv 2002/60/EF anvendes, som minimum omfatte de områder, der er opført i bilaget til samme gennemførelsesafgørelse.

(9) De nylige tilfælde af afrikansk svinepest i Ungarn udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. De områder i Ungarn, der er berørt af de nylige tilfælde af afrikansk svinefeber, bør derfor opføres i nævnte bilags del I og II.

(10) Der blev i marts 2018 konstateret et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin på en hobbybedrift i Satu Mare amt i Rumænien. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/419 blev vedtaget som svar på dette tilfælde. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/419 anvendes indtil den 30. juni 2018, og i henhold hertil skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet af Rumænien i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse. Der blev i maj 2018 konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i Rumænien i Satu Mare amt, der allerede var berørt af udbruddet af afrikansk svinepest hos tamsvin. Forekomsten af dette nylige udbrud hos tamsvin samt tilfældet hos vildsvin i samme område af Rumænien udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette område i Rumænien, der er berørt af afrikansk svinefeber, bør derfor opføres i nævnte bilags del I og III.

(11) Der blev i juni 2018 konstateret fire udbrud af afrikansk svinefeber hos tamsvin og tre tilfælde af afrikansk svinefeber hos vildsvin i Tulcea amt i Rumænien. Forekomsten af disse nylige udbrud hos tamsvin og af tilfælde hos vildsvin i samme område af Rumænien udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse områder i Rumænien, der er berørt af afrikansk svinefeber, bør derfor opføres i nævnte bilags del I, II og III.

(12) Der blev i juni 2018 konstateret ét udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin på et husdyrbrug i Jelgavas amt (novads) (Jaunsvirlaukas parish (pagasts)) i Letland. Dette nylige udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør, sammen med tilfælde hos vildsvin i samme område af Letland, en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette område i Letland, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i nævnte bilags del III.

(13) For at tage hensyn til den seneste epidemiologiske udvikling vedrørende afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Letlands, Litauens, Ungarns, Polens og Rumæniens vedkommende afgrænses nye højrisikoområder af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Nævnte bilag bør derfor ændres.

(14) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2018
Anvendelsesdato i EU
19.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet