Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1372 av 10. august 2016 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater når det gjelder opplysningene om Latvia og Polen

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1372 of 10 August 2016 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States, as regards the entries for Latvia and Poland

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.8.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.10.2016)

Sammendrag av innhold

Status
Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene.

Landområdene med økt sannsynlighet for sykdommen deles inn og nummeres fra en til fire. Del fire har høyest sannsynlighet for sykdommen, og så fallende sannsynlighet til del en. Vurderingen er basert på funn hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd. Områder med høyere sannsynlighet for sykdommen er underlagt strengere restriksjoner enn områder med lavere sannsynlighet for sykdom.

Denne rettsakten endrer vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Vedlegget lister områdene i de ulike delene en til fire. Alle endringene i beslutningen flytter områder fra en del med lavere sannsynlighet for sykdommen til en del med høyere sannsynlighet for sykdommen.

Endringene er

• Funn av ASF hos forvillede griser er gjort i område i del en i Latvia. Det er også funnet ASF hos domestiserte griser i områder i del to i Latvia. Tidligere uaffiserte områder tas derfor inn i del en, noen områder i del en flyttes til del to, og noen områder i del to flyttes til del tre.

• Funn av ASF hos tamgris er gjort i område i del en nær grensa til Hviterussland i Polen. Nye områder inkluderes derfor i del en og områder som tidligere var i del en flyttes til del tre.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i beslutning (EU) 2016/1372 er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2016/1372 medfører derfor ingen endring av norsk regelverk. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative kostnader for Norge

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter på forenklet prosedyre behandles ikke som sådan i Spesialutvalget for matområdet. Rettsaktene tas kun opp til orientering.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.08.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.08.2016
Anvendelsesdato i EU
01.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet