Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/530/EU av 13. august 2014 om visse midlertidige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia

Commission Implementing Decision 2014/530/EU of 13 August 2014 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Latvia

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.08.2014

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.8.2014)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Rådsdirektiv 2002/60/EF setter minimumskrav innad i unionen for kontroll av sykdommen. Latvia har informert kommisjonen om funn av afrikansk svinepestvirus på eget territorium. I henhold til art 15 i rådsdirektiv 2002/60/EF har Litauen etablert en sone som omfatter det infiserte området og hvor tiltakene i artikkel 15 gjennomføres. For å unngå handelshindringer vil Kommisjonen at det på unionsnivå blir enighet om hvilke områder som skal omfattes i sone. Denne forordningen lister de områder som omfattes og vil bli revurdert på første møte mellom medlemslandene. Listeføringen er gyldig til 15. september 2014. Videre påpekes det at vedtaket kun retter seg mot Latvia.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten retter seg kun mot Latvia og medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.08.2014
Anvendelsesdato i EU
03.09.2014
Opphører å gjelde
15.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet