Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/834 av 4. juni 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2018/834 of 4 June 2018 amending Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2019)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter fra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Rettsakten er rettet mot alle medlemsland, men tiltakene retter seg kun mot medlemsland med forekomst av ASF.

Denne rettsakten innfører ett nytt tiltak i beslutning 2014/709/EU som retter seg mot alle medlemsland, uavhengig om det forekommer ASF i landet eller ikke. Tiltaket dreier seg om et forbud mot forsendelse av levende villsvin til andre land.

I tillegg endres vedlegget til beslutningen. I vedlegget er landområdene med økt sannsynlighet for sykdommen delt inn og nummerert fra en til fire. Del fire har høyest sannsynlighet for sykdommen, og så er det fallende sannsynlighet helt til del en. Områder som ikke er listeført i vedlegget regnes som tryggere enn listeførte områder. Vurderingen er basert på funn hos villsvin og domestisert svin, samt på avstand til utbrudd. Områder med høyere sannsynlighet for sykdommen er underlagt strengere restriksjoner enn områder med lavere sannsynlighet for sykdom. Endringene består i at landområdene i vedlegget justeres for å ta hensyn til den siste sykdsomsutviklingen. Pga. ingen nye observerte utbrudd i områdene i Estland, Latvia og Litauen som er listet opp i del tre av vedlegget, i tillegg til at det er gjennomført bekjempelsestiltak, flyttes disse fra del tre til del to av vedlegget. Det samme gjelder for enkelte områder i Polen, hvor disse også flyttes fra del tre til del to. Samtidig er det observert nye tilfeller av afrikansk svinepest hos villsvin i andre deler av Polen og i Ungarn, og nye områder i disse landene legges derfor til i del en og to i vedlegget.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsen i rettsakten som dreier seg om forbud mot forsendelse av villsvin til andre land er rettet mot alle medlemsland, uavhengig av forekomst av ASF. Denne bestemmelsen må derfor gjennomføres i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av afrikansk svinepest. Dette ble fanget opp i mai 2019 og ble gjennomført i forskrift etter forenklet prosedyre da. Oppdatert notifisering til ESA om dette ble sendt.

Øvrige bestemmelser er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene, og disse medfører derfor ingen endring av norsk regelverk. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider. Se link under "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet vurderer at det er positivt at afrikansk svinepset virker å være på tilbakegang i enkelte regioner i EU, men samtidig er det negativt at sykdommen også sprer seg til nye områder.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.06.2018
Anvendelsesdato i EU
05.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2019
Anvendes fra i Norge
06.05.2019