Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1437 av 4. august 2017 om visse beskyttelsestiltak mot svinepest i Tsjekkia

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1437 of 4 August 2017 concerning certain protective measures relating to African swine fever in the Czech Republic

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.8.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) Ved et udbrud af afrikansk svinepest er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre svinebedrifter og til vildtlevende svin. Den kan således sprede sig fra én medlemsstat til en anden medlemsstat og til tredjelande via handel med levende svin eller produkter fremstillet heraf.

(3) Der er ved Rådets direktiv 2002/60/EF fastsat minimumsforanstaltninger, der skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. I henhold til artikel 15 i direktiv 2002/60/EF skal der efter bekræftelse af et eller flere tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin afgrænses et inficeret område.

(4) Tjekkiet har underrettet Kommissionen om den aktuelle situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet og har i henhold til artikel 15 i direktiv 2002/60/EF afgrænset et inficeret område, hvori de i samme direktivs artikel 15 omhandlede foranstaltninger anvendes.

(5) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt at identificere det område i Tjekkiet, der er afgrænset som inficeret område i forbindelse med afrikansk svinepest, på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat.

(6) Det inficerede område i Tjekkiet bør derfor opføres på listen i bilaget til nærværende afgørelse, og varigheden af regionaliseringen bør fastsættes.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.08.2017
Anvendelsesdato i EU
08.08.2017
Opphører å gjelde
30.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet