Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/637/EU av 28. august 2014 om endring av vedlegget til gjennomføringsvedtak nr. 2014/178/EU om områder i visse medlemsstater, som er omfattet av restriktioner på grunn av afrikansk svinepest

Commission Implementing Decision 2014/637/EU of 28 August 2014 amending the Annex to Implementing Decision 2014/178/EU as regards the areas under restriction for African swine fever in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 09.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2014)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Vedtak 2014/178/Eu lister de landområder som regnes for å ha høy risiko for afrikansk svinepest. I tillegg lister vedtaket tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Kommisjonen håper med vedtaket å kunne forebygge handelshindringer mellom medlemsland og ifra tredjeland.

Siden begynnelsen av august 2014 har flere nye utbrudd hos tamgris blitt rapportert i Latvia, Litauen og Polen. Utbruddene i Latvia ligger nær grensa til tredjeland, men også nær grensa til Estonia. Tilfeller hos viltlevende gris ble funnet utenfor restriksjonssonene angitt i 2014/178/EU i Latvia. Antallet, størrelsen og lokalisasjonen av utbruddene tilsier at det er skjedd en endring i risikobildet for afrikansk svinepest. Vedtak 2017/178/EU endres slik at det tas høyde for endringene i sykdomsutbredelsen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kravene i vedtak 2014/178/EU er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listet i vedtaket. Norge omfattes derfor ikke av vedtaket. Vedtak 2014/178/EU medførte ingen endring av norsk rett når det ble innført. Denne endringen av vedtaket medfører heller ingen endring av norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.08.2014
Anvendelsesdato i EU
19.09.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
19.09.2014